عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، رابطه بین یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان مورد بررسی قرار گرفت. برای همین منظور از دو پرسشنامه ی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی و پرسشنامه ی آلن و مایر برای تعهد سازمانی استفاده کرده است. روایی دو پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان امر مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها نیز به کمک روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89% و 91% به دست آمده است. برای تحلیل داده ها ازنرم افزار آماری spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. در بخش ...

چکیده مدیریت مشارکتی می‎تواند انگیزش، بهره‎وری، خلاقیت، تعهّد و رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهد. رضایت شغلی، علاقه و وفاداری به سازمان و بالندگی آن، منوط به ایجاد محیطی است که مدیران، مسئول و متولی آن هستند و شناسایی عوامل مرتبط با رضایت شغلی از جمله اقدامات کلیدی در هر سازمانی محسوب می‎شوند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه‌ی بین مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی کارکنان ناحیه سه شیراز بود. این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگ ...

هدف پژوهش بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمانشهرستان گرمسار است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مدارس شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 94- 1393 به تعداد 2232 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و بر اساس جدول مورگان تعداد 237 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده‌ها، از دو پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی کارکنان و پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. ...

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعهد سازمانی بر مبنای عدالت سازمانی و توانمندسازی روان شناختی پرسنل دادگستری شیراز می باشد. در این مطالعه علاوه بر مواردی چون تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقی بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی و نقش توانمندسازی روان شناختی در تبیین این ارتباط، الگوی پیش بینی تعهد سازمانی بر مبنای عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ارائه شد. سپس وجود رابطه و یا تفاوت بین متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت، سابقه خدمت، میزان درآمد) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گ ...

چکیده این پژوهش به منظور بررسی تاثیر رضایت‌مندی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر تمایل ترک سازمان در شرکت پتروشیمی نوری انجام شد، که در آن مفهوم رضایت‌مندی شغلی شامل دو بخش رضایت شغلی ناشی از پرداختی ها و رضایت شغلی ناشی از حمایت سرپرستان به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه این پژوهش در سه بخش پرسشنامه رضایت مندی شغلی ویسوکی و کروم (1991)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر (1990) و پرسشنامه تمایل به ترک سازمان کیم و لیونگ (2007) طراحی و در بین نمونه 110 نفری از ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف‌آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف‌آباد در سال 1392 تشکیل می‌داد. از میان این تعداد نمونه‌ای به حجم 300 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1993)، پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه‌یر (1996) و پرس ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در میان معلمان اداره آموزش و پرورش بیضاء بوده است. تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران آموزش و پرورش منطقه بیضاء به تعداد 110 نفر بود که با توجه به جدول مورگان، نمونه آماری متشکل از 86 نفر به روش تصادفی ساده از بین ایشان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی قابل قبول بودند: پرسشنامه سنجش اعت ...

سازمان‌های پویا برای فعالیت در دنیای رقابتی تجارت امروز، در تلاش برای ایجاد فرصت‌هایی برای جذب استعدادهای برتر هستند. اکنون شرکت‌ها بر پایه مهارت و استعدادهای کارکنان خود باهم رقابت می‌کنند و می‌دانند که با جذب و نگه‌داشتن بهترین و با استعدادترین کارکنان شرکت می‌توانند عملکرد خود را بهبود بخشند. در این راستا، نگاهی هوشمندانه به عوامل تشکیل‌دهنده مدیریت استعداد و تأثیر آن بر عملکرد سازمان لازم و ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت استعداد در پژوهش حاضر شامل 5 متغیر جبران خدمت، مشارکت، ...

اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود و حـضور داشته باشد، کار کردن توام با رضـایت شغلی و احساس رضایتمندی و خـود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سو است، در نتیجه هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثر اخلاق کاری بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.در تحقیق حاضر به بررسی اخلاق کاری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت پرداخته ایم. متغیر مستقل تحقیق اخلاق کاری است که بر روی متغیر وابسته رضایت شغلی و تعهد سازمانی سنجیده ایم.نتا ...