عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 699

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران بود (N=203). با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 130 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهم ادارت کل تربیت بدنی استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب برابر 34، 38، 29 و 29 بود. جهت گردآوری داده ها از ...

هدف اصلی این تحقیق « تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی درمیان کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق تهران طی سه ماهه اول سال 1393» بود که در این راستا مولفه های تعهد سازمانی شامل؛ تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مورد بررسی قرار گرفت. مولفه های رفتار شهروندی نیز شامل؛ نوع دوستی، ادب و ملاحظه، رادمردی و گذشت، رفتار مدنی و وجدان کاری می‌باشد. روش پژوهش حاضربراساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است واز نظر هدف ، کاربردی است . دراین پژوهش به آزمون ف ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تبعیض ادراک شده بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و شکایت در میان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان‌غربی می‌باشد که از میان آن‌ها 118 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تبعیض (چایدارون، 2011 و انشر، 2001)، رضایت شغلی (برایفیلد و روث، 1951)، تعه ...

پایاننامه با موضوع بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی و سازمانی در شعب بانک ملی شهرستان مرودشت می باشد. 1- تعیین تأثیر تعهد اخلاقی در تعهد شغلی کارکنان بانک ملی 2- تعیین تأثیر تعهد حسابگرانه و بیگانه گر در تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی 3- ارائه پیشنهادی جهت بهینه کردن تعهد شغلی و سازمانی کارکنان بانک ملی. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل پنلی و گولد می باشد. متغیرها مستقل شامل تعهد اخلاقی، تعهد حسابگرانه و تعهد بیگانه گر می باشد. متغیر وابسته شامل تعهد شغلی و سازمانی است. تع ...

با توجه به نقش رفتار عادلانه با کارکنان در کارآیی و اثربخشی سازمانی؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دبیران مدارس متوسطۀ دولتی ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 91 – 90 که تعداد آن‌ها 1330 نفر ( 502 دبیر مرد و 828 دبیر زن ) بوده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، حجم نمونه ...

هدف ازتحقیق حاضر تبیین رابطه سبک های رهبری و توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشدکه با استفاده از سرشماری، تمامی آنها انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه تعهدسازمانی استیرز و پورتر (1974) رهبری چند عاملی بس )1985 (و توانمند سازی اسپیرتزر )1995 (استفاده گردید . جهت تجز ...

چکیده با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به «اقتصاد دانش محور»، امروزه نیروی انسانی نسبت به سایر منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده است(,2000 Roepki). بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند ، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است . تحقیقات کنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سـازمـانی مد نظر قرار داده و غفلت از آنها را در ارزیـابی عملکرد کـارکنـان نمی پـذیرند و در آن به مشـارکت ...

امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و بطور مرتب سیستم‏ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد، سلامت و مدیریت، پارادایم‏های جدیدی از قبیل خودکنترلی، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان‏ها مطرح گردیده است. موضوع تعهد سازمانی، انگیزش و معنویت در سازمان مهم می‏باشد . با ورود به سازمان، با توجه به شدیدتر شدن نیاز به اعتماد برای فعالیت در سازمان‏های جهان امروزی نیاز به معنویت و توسع? هوش معنوی در بین ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم بود. پژوهش به لحاظ هدف، بنیادین-کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره‌های متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان خاتم که در سال تحصیلی 93-92 به خدمت اشتغال داشته‌ و 160 نفر بودند و با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 115 نفر تعیین گردید و از پرسشنامه‌های رضایت شغلی (JDI ) ، تعهد سازمانی می یر و آلن و فر ...