عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 409

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش؛ مطالعه رابطه بین ویژگیهای شخصیو عوامل سازمانی با تعهد سازمانی است.برای این منظور، ابتدا تأثیر عوامل شخصی(سن، جنس، تأهل، تحصیلات و سابقه سازمانی)و عوامل سازمانی(فرهنگ سازمانی؛ رضایت شغلی)بر تعهد سازمانی بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، بر اساس آزمونهای آماری(اسپیرمن، vکرامر و مدل رگرسیون لوجستیک)تأثیر عوامل فوق بر تعهد سازمانی محاسبه گردید.این پژوهش دارای دو متغیر مستقل(عوامل شخصی؛ عوامل سازمانی)و یک متغیر وابسته(تعهد سازمانی)است. داده های این مطالعه ...

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران بود (N=203). با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 130 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهم ادارت کل تربیت بدنی استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب برابر 34، 38، 29 و 29 بود. جهت گردآوری داده ها از ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد،رفتار شهروندی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی بود. جامعه آماری ما تمامی کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی(120نفر) ونمونه آماری برابر جامعه بود که از این تعداد 100پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر(1990)، رفتار شهروندی اورگان (1996) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان بدست آمد. اعتبار ...

تعهد سازمانی نوع نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است که خود بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد و دربرگیرنده سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است. با ارائه این تعریف، در این پایان نامه تلاش شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، رابطه و تاثیر یکی از آنها یعنی ((فرهنگ سازمانی)) در قالب یک فرضیه اصلی و برخی دیگر نیز از جمله تحصیلات، سابقه کار و نوع استخدام در قالب سه فرضیه جانبی مورد بررسی قرار گیرد، ضمن ...

با توجه به نقش رفتار عادلانه با کارکنان در کارآیی و اثربخشی سازمانی؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دبیران مدارس متوسطۀ دولتی ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 91 – 90 که تعداد آن‌ها 1330 نفر ( 502 دبیر مرد و 828 دبیر زن ) بوده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، حجم نمونه ...

هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس تشکیل می‌دهند، از آنجا که تعداد این کارکنان 203 نفر می‌باشد؛ بنابر‌این حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 132 نفر بدست آمد که به صورت طبقه ای تصادفی از بین جامعه مورد نظر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد ...

امروزه یکی از عوامل مهم ترغیب کننده یادگیری سازمانی که باعث نشر و تعمیم رفتارهای جدید در جهت سازگاری با محیط خارجی و انسجام دهی درون سازمان در موقعیت رقابتی می شود متغیر فرهنگ سازمانی و نگرش تعهد سازمانی است . در این تحقیق سعی شده است تا رابطه تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی بررسی شود. این تحقیق بر اساس مدل سه بعدی تعهد می یر و آلن که تعهد را به سه بعد عاطفی ، مستمر و هنجاری تقسیم می کند صورت پذیرفته است . جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان بانک صادرات فارس است که ا ...

امروزه بر اساس بررسی مطالعات انجام گرفته، تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی از جمله موارد تاثیر گذار بر اهداف سازمانی می باشند. علاوه بر این، مشخص شده است که تعهد سازمانی به نسبت تعلق خاطر کاری بسته به محیط سازمان، متفاوت است. در واقع تعلق خاطر کاری متاثر از رضایت از محیط کاری می باشد.جامعه آماری تحقیق را 116 از کارکنان مرکز توسعه فناوری اطلاعات تشکیل می دادند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه های تعهد سازمانی میر، آلن و اسمیت و تعلق خاطر کاری شافلی و بکر بود. یافته ها نشان می دهد که با ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. در این پژوهش که در دانشگاه علامه طباطبایی تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی (رگرسیون) انجام شد، نمونه ای متشکل از 216 نفر از کارکنان کادر اداری دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد ...