عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این نوشتار ما بر این هستیم که ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه کنیم زیرا تعهد به نفع شخص ثالث امری است خلاف اصل نسبی بودن قراردادها زیرا تعهد به نفع ثالث بیانگر این است که در ضمن قراردادی که دو شخص با هم منعقد میکنند، شرطی هم به نفع شخص ثالثی در آن می‌گنجانند حال آنکه اصل نسبی‌بودن قراردادها بیان می‌دارد که قراردادها فقط بین متعاملین واجد اثر می‌باشد و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارد همانگونه که میدانیم ضروریات زندگی باعث گردید که نهادی به نام نهاد تعهد به نفع شخص ث ...
نمایه ها:
حقوق | 
تعهد | 

تعهد به تملیک رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می‌آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی‌توان آن را به عنوان قاعده‌ای کلی پذیرفت و شخص نمی‌تواند به صورت یکطرفه خود را ملز ...

این پایان‌نامه در دو بخش و یک نتیجه تهیه شده است . در فصل اول از بخش یکم اقسام موضوع ایفا تعهد غیر پولی بطور مختصر تعریف و تبیین شده است . شرایط موضوع ایفاء تعهد غیرپولی عنوان فصل دوم این بخش می‌باشد. گفتار اول از این فصل به لزوم یگانگی موضوع تعهد و موضوع تادیه اختصاص یافته است . عدم اجبار طلب کار به قبول مال دیگر غیر از موضوع تعهد و نیز ایفاء تعهد بوسیلهء تادیه مال یا عملی که مورد تعهد نیست ، از موضوعاتی هستند که در این گفتار بررسی شده است . در قسمت دیگری از فصل دوم آزاد بود ...
نمایه ها:
مال | 
حقوق | 
فعل | 
تعهد | 
پول | 
تادیه | 

به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد که تعهد سازمانی (کل)، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد که رضایت از شغل یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد، دسترسی به شغل در خارج از سازمان بالاترین همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و این رابطه از طریق متغیرهایی مانند تحص ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خانمیرزا می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و معلمان آموزش و پرورش خانمیرزا می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 170 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایایی پرسشنامه ها توسط اساتید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی برابر 0/810 وآلفای کرونباخ پرسشنامه عدالت سازمانی برابر 0/827 به دست آمد و چون این مق ...

هم پوشی معنویت و هوش در سال های اخیر، هم در تحقیقات تجربی و هم در نظریه های علمی مورد توجه قرار گرفته است. هوش را می‌توان از مقوله‌هایی دانست که بشر از دیرباز در پی شناخت و اندازه‌گیری آن بوده و به روش-های گوناگون به تقویت آن پرداخته، به طبع در سازمان‌ها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر معنویت یکی از نیاز های درونی انسان است که در قلب ها و ذهن ها و در آیین ها، به ویژه در آیین های مذهبی وجود دارد. ازین رو موضوعی است که می‌توان آن را پارادایم جدیدی در حوزه م ...

هدف این رساله، روشن ساختن وضعیت معاملاتی است که ایفای تعهد ناشی از آنها، غیرممکن شده است و از آنجا قصد تشخیص مسوولیت متعهدین چنین معاملاتی را داریم. به همین جهت ، با عنایت به قانون مدنی و فقه موضوع غیر قابل اجرا شدن مورد تعهد را درچهار فصل مورد مطالعه قرار داده‌ایم. نظر به آنکه تعهداتی که دارای منشاء قراردادی هستند محل بحث است همچنین به منظور منقح کردن موضوع، در فصل اول به تعریف تعهد و مورد معامله پرداخته‌ایم. فصل دوم را به مسوولیت قراردادی و عناصر تشکیل دهنده آن اختصاص داده ...

مقصودمان از این رساله بیان نهاد تبدیل تعهد و وجه تشابه و افتراق آن بانهادهای مشابه دیگر همچون انتقال دین و طلب و همچنین بیان مصادیق تبدیل‌تعهد در حقوق مدنی بود. به همین منظور در فصل اول به کلیات پرداختیم واسباب ایجاد تعهد و سقوط آن را بررسی کردیم و در فصل دوم به بیان نهادتبدیل تعهد و شرایط و آثار آن و بیان ماهیت ، شرایط و آثار انتقال دین‌و طلب پرداختیم و در نهایت در فصل سوم مصادیق تبدیل تعهد را در حقوق‌مدنی بررسی کردیم. همانطور که بیان شد نهاد انتقال دین و طلب ریشه درفقه دارد ...
نمایه ها:
ایران | 
تعهد | 

در تحقیق حاضر به بررسی، سنجش و روشهای بهبود تعهد سازمانی کارمندان در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 702 نفر از کارمندان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 200 نفر انتخاب شدند (40 نفر مدیر و 160 نفر کارمند) سپس با استفاده از دو مقیاس (مقیاس سنجش تعهد سازمانی مادوی، پرتر و استیرز و مقیاس محقق ساخته جهت تعیین روشهای بهبود تعهد سازمانی) تعهد سازمانی و روشهای بهبود آن در اداره کل ام ...