عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در هرسازمان،مدیران درصدد عملکرد سازمان هستند. این بهبود درگرو ورودی های عالی می باشد که برخی از بهترین این منابع عبارتند از :قوانین و مقررات،تجهیزات،نیروی انسانی، منابع مالی و نظایرآن که دراین بین نیروی انسانی از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه منابع برخورداراست و عزت نفس درکی است که فرد از خود دارد، و حس ذهنی و دیرپایی از میزان پذیرش خود ، به شمار می رود و در عملکرد سازمانی نقش بسزایی دارد. عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد ضمن اینکه انگ ...

توانمندسازی روانشناختی به معنای اعطای قدرت مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم گیری و کنترل بیشتر برمشاغلشان است به لحاظ نظری به نظر می رسد توانمندسازی می تواند پیامدهایی را بهدنبال داشتهب اشد از جمله این پیامدها میتواند رضایت شغلی بیشتر و تعهد سازمانی بهتر در کارکنان باشد براین اساس هدف اصلی و پرسش اصلی مورد بررسی دراین پژوهش شناسایی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهدسازمانی درنمونه ای از دبیران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان اراک بوده است رو ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و رضایت شغلی با رفتارشهروندی سازمانی در بین معلمان شهرستان خواف در سال تحصیلی94-93 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی، رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی استفاده شده که این پرسشنامه‌ها بین نمونه مورد مطالعه که شامل کلیه معلمان سه مقطع شهرستان خواف می‌باشد، توزیع شد و تعداد283پرسشنامه پخش شد که243 پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزاره ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سه عامل اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی بر ترک خدمت حسابرسان می باشد. باتوجه به اهمیت نیروی انسانی در موسسات خدماتی (موسسات حسابرسی)، و هزینه های بالای ترک خدمت (جایگزینی نیروی جدید، کاهش کیفیت و کارائی و کاهش سودآوری)، بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر عوامل ذکر شده بر ترک خدمت حسابرسان بپردازیم. ...

این مطالعه با هدف تعیین میزان تعهدسازمانی کارکنان شرکتهای گاز فجر و بیدبلند, اولویت بندی عوامل موثر بر تعهدسازمانی و استفاده از نتایج پژوهش برای افزایش تعهدسازمانی کارکنان انجام شده است. تعهدسازمانی به طور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری و وابستگی عاطفی به آن و الزام اخلاقی و تمایل قلبی به ماندن در سازمان تعریف شده و بر پایه ی تئوری آلن و میر(1990) برای آن سه مولفه (عاطفی، مستمر، و هنجاری) در نظر گرفته شده است. روش پژوهش پیمایشی مقطعی است و از نوع همبستگی ...

عوامل انسانی یک نقش اساسی را در توانایی سازمان برای رشد و تکامل و بقا ایفا می کنند. یکی از این عوامل رفتار رهبری مدیریت است، اینکه چطور یک مدیر می تواند روی تعهد سازمانی کارکنان و عملکرد بهتر آنها تاثیر بگذارد. از آنجا که روحیات و رفتارهای رهبران، محرک های نیرومند موفقیت کاری به شمار می روند، لذا انتخاب شیوه مناسب رهبری که بسیار حائز اهمیت است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری تبادلی و تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی شمیر ...

این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وتعهدسازمانی بارضایت شغلی کارکنان فرهنگستان زبان وادب فارسی پرداخته است. فرهنگ سازمانی براساس مدل رابینز با هفت مولفه (خلاقیت وخطرپذیری،توجه به جزئیات ، توجه به نتیجه،توجه به افراد، تشکیل تیم،تحول وثبات یا پایداری)، تعهد سازمانی براساس مدل می یر وآلن با سه مولفه (عاطفی،هنجاری ومستمر)و رضایت شغلی براساس مدل اسمیت، کندال وهالین با پنج مولفه (رضایت ازکار، مافوق ،همکاران ،ترفیع وحقوق) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نظر داده ...

چندسالی است در کشورمان مبحث خصوصی سازی بانک ها و موسسات مالی دولتی عنوان شده است و تاکنون چندین موسسه و بانک به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی شده در امده اند همچنین بیش از3سال ت از خصوصی سازی کامل بانک ملت می گذرد لذا ارزش پژوهش حاضر کمک به پرکردن خلا تحقیقات درزمینه تاثیر خصوصی سازی برتعهدسازمانی کارکنان می باشدکه به بررسی تاثیرات رفتاری خصوصی سازی با تاکیدبرتعهدسازمانی و روحیه کارکنان پرداخته است . پژوهش ازنوع توصیفی - پیمایشی و هدف آن کاربردی است.جامعه آکاری این تحقیق 97نفر ازک ...
نمایه ها:
بانک | 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری وتعهدسازمانی برعوامل یادگیری سازمانی مدیران و کارکنان دانشگاه های شهرتهران بررسی شده است. این پژوهش توصیفی وازنوع زمینه یابی و هبستگی است. جامعه آماری پژوهش راکلیه مدیران و کارکنان شاغل دردانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بوده وبراساس‌جدول مورگان نمونه‌ای به‌حجم 313 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه استاندارد یادگیری‌سازمانی نیفه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1984) و پرس ...