عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام شده است. این پژوهش توصیفی از روش همبستگی است و جامعه آماری 461 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 210 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ذهنیت فلسفی که روایی محتوایی آن قبلا توسط سازندگان آن (سلطانی (1375) تدوین و اجرا و توسط زکی (1377) و مرتضایی مقدم (1380) مجددا اجرا شده اس ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه تکانشوری و اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و افسردگی اساسی بود. به همین منظور نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک، 60 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع دو و همچنین 60 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی با روش نمونه گیری در دسترس بر اساس تشخیص روانپزشک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختار یافته، مقیاس تکانشوری بارت و پرسشنامه اندیشناکی خودکشی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تحلیل واریان ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش کارکردهاي اجرايي (بازداري پاسخ) بر ميزان توجه و تکانشگري کودکان پيش دبستاني داراي اختلال هماهنگي رشد شهر اصفهان ميباشد. روش: جامعه آماري کليه کودکان پيش‌دبستاني (5-6 ساله) داراي اختلال هماهنگي رشد بود که در مراكز پيش‌دبستاني و آمادگي وابسته به آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 1390 ثبت نام شده بودند. روش نمونه‌گيري هدفمند بود. آزمودني‌ها 3 کودک پيش‌دبستاني بودند که به تشخيص متخصص داراي علائم و نشانه‌هاي اختلال هماهنگي رشد بودند. ابزارهاي اين ...

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی نقش سبکهای شناختی بازتابی و آنی و جنسیت بر روی آزمون تکلیف محور درک مطلب در خواندن بود. بدین منظور تعداد 180 نفر دانشجوی زبان انگلیسی (90 دختر و 90 پسر) در مقطع لیسانس که در دانشگاههای تبریز و شهید مدنی آذربایجان در حال تحصیل بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق نسخه فارسی پرسشنامه ی سبک شناختی ایزنک و آزمون تکلیف محور خواندن سلمانی ندوشن بودند. داده های پژوهش براساس آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. ه ...

عوامل زیادی در عملکرد آزمونی زبان آموزان در متن یادگیری زبان موثر می باشد.این تحقیق تلاشی است در زمینه بررسی نقشی که سبک های شناختی و شخصیتی بر عملکرد یادگیرنده های زبانی در سوالات C-test Z-test و تست های چند گزینه ای دارد. در این تحقیق سعی شده است تا نقش درون گرایی، برون گرایی، تکانشی و فکری بودن بر روی عملکرد شرکت کنندگان در این آزمون ها بررسی شود. به منظور دستیابی این هدف 212 یادگیرنده زبان انگلیسی بر مبنای روند نمونه گیری انتخاب شدند. سبک های شناختی و شخصیتی آن ها توسط پ ...