عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش "تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمان ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان در سال تحصیلی88-87" بود.سوالات تحقیق با در نظر گرفتن سه بعد ذهنیت فلسفی (جامعیت،تعمق،انعطاف پذیری) و نگرش به روشهای تدریس فعال (حل مساله،اکتشافی،پروژه،پرسش وپاسخ ومباحثه)تدوین و بررسی شدند.در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دبیران ریاضی مدارس راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان به تعداد 216 نفر در سال تحصی ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه‌ی ذهنیت فلسفی معلمان و ابعاد آن (جامعیت، تعمق و انعطاف-پذیری) با میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. نوع این تحقیق کیفی و روش آن هم-بستگی بود. بدین منظور به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، از بین مدارس ابتدایی دخترانه دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان، تعداد 20 مدرسه انتخاب و سپس به معلمان پایه‌های چهارم و پنجم این مدارس (65=n) پرسشنامه‌ی ذهنیت فلسفی اسمیت (????) داده شد. میانگین نمره‌های درسی دانش‌آموزان نیز برای شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده ق ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ذهنیت فلسفی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شکل گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه ی استان البرز تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل هستند. 274 دانش آموز در این پژوهش شرکت نموده اند که از این تعداد 131 دانش آموز دختر و 143 دانش آموز پسر هستند. روش نمونه گیری به صورت کل شماری است زیرا جامعه و نمون ...

هدف کلی پژوهش حاضر ، تعیین تأثیر روش تدریس کاوشگری بر پرورش مهارتهای تفکر فلسفی کودکان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهار در سال تحصیلی 89-88 است . در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهار در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دهد . حجم جامعه آماری 1020 نفر ( 620 دختر و 500 پسر ) می باشد . در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ای و براساس جدول مورگان و کرجسی نمونه ای به حجم 96 نف ...

نظام آموزش عالی بزرگترین ومهمترین نهاد تولید دانایی در جامعه است از این رو بسیاری از صاحب نظران و رهبران آموزش عالی معتقدند که تلفیق فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در برنامه درسی و تدریس دانشگاهی می تواند معضلات پیش روی نظام آموزش عالی را رفع کند وفرایند یادهی – یادگیری دانشجویان را ارتقاءبخشد بنابراین استفاده از آموزش مجازی به عنوان آخرین وپیشرفته ترین و مفیدترین ابزار اطلاعاتی وارتباطی در نظام های های آموزشی راه حل خوبی برای رفع مشکلات نظام آموزش عالی وفرایند یاددهی- یا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی "تاثير ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسایل ریاضی و نقش آن بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي شهر همدان" بود. سوال‌های پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه‌ی ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف‌پذيري، حل مسایل ریاضی و اضطراب امتحان مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماري شامل 8229 نفر دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصيلي 90-91 است. كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طـبقه‌بندی شده با تخص ...

هدف در این پژوهش، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر کرمان است. شاخص های به کار رفته برای اندازه گیری ذهنیت فلسفی عبارت است از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری که ارتباط این شاخص ها با روش تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه های دولتی شهر کرمان (N=460) بوده، نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیده است(n=202).در پژوهش مورد نظر برای جمع آوری اطلاعات از د ...

امروزه نظامهای آموزشی هم خود را عمدتا به انتقال معلومات و مهارتها معطوف داشته اند،حال آنکه نخستین رسالت نظامهای آموزشی ،آموزش"چگونه فکر کردن" است. از آنجا که پرورش قوه تفکر منوط به قدرت اندیشه و ذهن پرورش دهندگان است،پژوهش حاضر در صدد است تا رابطه ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر کرج را مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 1370 دبیرو105 مدیر از مدارس متوسطه ناحیه 3 شهر کرج در سال تحصیلی92-91بود که با ا ...

هدف از این تحقیق بررسی نگرش های معلمان زبان خارجه ی ایرانی نسبت به آموزش بازتابی و موانع موجود بر سر راه آنان برای آگاهی از مفهوم آن وعمل به آن بود. طرح این تحقیق یک طرح ترکیبی بود که در آن از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شد. شرکت کنندگان 205معلم زبان خارجه ی استان های کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بودند که از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند. دو ابزار در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه ی آموزش بازتابی که توسط اکبری و همکاران(2001) ساخته شده بود برای بررسی نگرش ...