عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 206

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب مصرفی پتانسیل عبارت از میزان آبی که از سطح یک مزرعه با صددرصد پوشش گیاهی بصورت تبخیر و تعرق گیاهی خارج شود با شرط آنکه رطوبت خاک همواره درحدی باشد که گیاه بتواند به سهولت نیاز آبی خودر را تامین نماید. معمولا" ایجاد چنین شرایطی برای گیاه در مزرعه به سادگی مقدور نیست . به همین دلیل برای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان از تبخیر و تعرق پتانسیل در گیاه مرجع (چمن) ، یونجه و ... بعنوان مبنا استفاده می‌شود و باین ترتیب رابطه آب مصرفی پتانسیل گیاهان در مراحل مختلف رشد با گیاه مرج ...
نمایه ها:
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
رطوبت | 
خاک | 
چمن | 

به منظور تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) از یکدستگاه لایسیمتر زهکش‌دار استفاده نموده و آبیاری را به نحوی که میزان رطوبت خاک در طول رشد در حد رطوبت سهل‌الوصول باشد انجام می‌دهیم. تبخیر و تعرق حاصل از این طرح را برای تعیین ضریب گیاهی (kc) گیاهان منطقه و همچنین مقایسه با ارقام به دست آمده از روشهای تجربی (روشهای تشتک تبخیر، بلینی کریدل، پن من، تشعشع و غیره) و تعیین بهترین روش برای منطقه بکار می‌بریم. ...
نمایه ها:
چمن | 
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 

بمنظور تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی و تعیین مناسب‌ترین فرمول برای منطقه یک دستگاه لایسیمتر وبابعاد 1/3 x 1 x 1 متر در وسط مزرعه طرحهای لایسیمتری نصب گردید. داخل لایسیمتر و اطراف آن بمیزان حدود 500 متر مربع چمن‌کاری گردید. با توجه به اینکه سال 1373 سال استقرار لایسیمترها بوده است چمن‌کاری در تاریخ 1373/4/11 انجام شد. با این وجود میزان آبیاری و زه‌آب مرتبا اندازه‌گیری شده است لکن شروع اجرای کامل آزمایش از ابتدای سال 1374 می‌باشد. میزا ...
نمایه ها:
تبخیر | 
تعرق | 
چمن | 
همدان | 

مقدار تبخیر و تعرق حقیقی مزرعه یونجه واقع در باجگاه بوسیله روش تعادل آبیاری در 9 کرت آزمایشی و دولیسمتر از نوع وزنی بمنظور تعیین آب مصرفی گیاه یونجه تعیین شد. در طول مدت آزمایش مقدار آب موجود در خاک بوسیله نمونه‌برداری وزنی از خاک و دستگاه نوترون متر تعیین و مقدار تشعشع رسیده از خورشید بزمین و ساعات آفتابی روز نیز اندازه‌گیری شد. مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل بوسیله روشهای Modified blaney-criddle jenson and haise , modified penman و نیز تشتک‌های Class A و Sunken برای همین محل با ...
نمایه ها:
گیاه | 
فرمول | 
تعرق | 
تبخیر | 

تبخیر و تعرق یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی است که در طرح‌های کشاورزی مد‌نظر قرار می‌گیرد. یکی از روش‌های برآورد تبخیر – تعرق گیاه روش تراز انرژی (نسبت باون) است که بر پایه‌ی اندازه‌گیری شیب دما و رطوبت در دو ارتفاع مختلف گیاه می‌باشد. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه لایسیمتر به منظور برآورد تبخیر – تعرق گیاه گندم رقم گاسکوژن انجام شد و نتایج حاصل از آن با روش مستقیم مورد مقایسه قرار گرفت. داده‌های لازم برای اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی ...

میزان تبخیر و تعرق یونجه از طریق لایسیمتر با اعمال فرمول بیلان آبی ETC=P+I-De دلتا e در طول رشد در دوره‌های ده روزه، ماهیانه و فصلی را محاسبه گردیده و با میزان تبخیر و تعرق چمن در همین دوره مقایسه و بررسی می‌گردد. میزان تبخیر و تعرق یونجه از اول تیرماه لغایت آخر آبان ماه جمعا 1560 میلیمتر و در همین دوره میزان تبخیر و تعرق چمن 1154 میلیمتر و نسبت یونجه به چمن 124 برآورده شده است . میزان تولید یونجه لایسیمتر در 4 چین برداشت شده که جمعا 65 تن در هکتار و چین‌های مشابه در محدوده ل ...
نمایه ها:
یونجه | 
تبخیر | 
تعرق | 

تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن) از یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار بدون سطح ایستابی ثابت استفاده گردیده که پس از اندازه‌گیری میزان آب آبیاری زه‌آب خروجی، میزان آب مصرفی یا تبخیر و تعرق پتانسیل برای دوره‌های ده روزه و یک ماهه تعیین گردیده است . همچنین ارقام آن با مقادیر تبخیر از طشتک کلاس A مورد مقایسه قرار گرفته است . میزان آب مصرفی چمن از دهم اردیبهشت لغایت اول مهر ماه 14413 مترمکعب در هکتار برآورد شده است . ...

با استفاده از لایسیمتر بتونی زهکشی دارو اندازه‌گیری مقدار آب داده شده و آب زهکشی میزان تبخیر و تعرق درختان پسته در قالب دو مرحله: 1 - کاشت تا سن 7 سالگی ( مرحله رشدرویشی نهال ) 2 - از 7 سالگی تا سن 12 سالگی ( مرحله باروری تعیین میشود ، با اطلاع از میزان تبخیر و تعرق ( نیاز آبی ) درخت پسته میتوان به میزان قابل توجهی از تخلیه منابع آب زیرزمینی مناطق پسته‌کاری که هم اکنون به نقطه بحرانی نزدیک شده‌اند. جلوگیری نموده که حداقل فایده آن این است که خطر خشگیدگی باغات پسته را به مدت طو ...

به دلیل خشک‌شدن چمن و بنابراین عدم امکان اندازه‌گیری میزان تبخیر و تعرق، کشت مجدد چمن در سال 1374 انجام شده است . میزان تبخیر و تعرق برای دورهای ده روزه محاسبه می‌شود. ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 
چمن | 
تبخیر | 
تعرق |