عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه در این رساله به بررسی آن پرداخته شده، بررسی وظایف، تکالیف، مسئولیتها، و بطور کلی تعهداتی است که در فقه و حقوق برای فرد امین تعریف شده است. فردی که ضمن یک قرار داد امانی مال، بعنوان امانت در اختیار او قرار میگیرد، امین نامیده میشود. لذا برای بررسی تعهدات فرد امین در ابتدا به تبیین مفاهیم و موضوعات کلی از قبیل تعهد، امین، امانت، انواع ید، انواع ضمان، مفهوم تعدی و تفریط پرداخته و در فصل دوم، جنبه‌های متفاوتی از امانت تحت عنوان ماهیت امانت، عقد یا ایقاع بودن آن، انواع امانت ...

منظور از ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در واقع آثار تخلف مستاجر از تعهداتی می باشد که طبق عقد اجاره بر عهده دارد تمامی این تعهدات جنبه قراردادي وتوافقی دارند خواه منشاء آنها توافق طرفین باشد یا این که قانون بر توافق آنان چنین تکالیفی را بار می کند. تعهدات مستاجر در اجاره املاك را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترك فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عد ...

منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می‌باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله‌ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغییر جهت انتفاع در صدد دست یافتن به مفهوم تغییر جهت و ملاک یا ملاکهای تحقق تغییر جهت ...