عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات نشان داده است که تعداد غدههای بذری تولیدی یک مزرعه سیب‌زمینی به تعداد غدههای بذری تولیدی یک مزرعه سیب‌زمینی به تعداد جوانه‌های روی غدههای بذری کشت شده ، تعداد ساقه در هر غده (تعداد ساقه در هر متر مربع) تعداد استولون در هر ساقه و تعداد غده در هر استولون بستگی دارد. لذا برای افزایش تعداد غدههای بذری در مزارع سیب‌زمینی در هر متر مربع تعیین رابطه فوق و داشتن چگونگی افزایش تولید تعداد غده بر حسب پارامترهای وابسته ضروری است . این آزمایش در غالی یک طرح بلوکهای تصادفی در چهار ...