عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعاونی‌ها به‌عنوان بسترساز مشارکت در عرصه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، از عالی‌ترین مظاهر تجلی مردم‌سالاری محسوب می‌شوند. بخش اول پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت نسبی بخش‌های سه گانه‌ی اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی و خصوصی) و انتخاب بخش بهینه‌ و مطلوب بر اساس دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته از متخصصان علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، ترویج کشاورزی و توسعه‌ی روستایی بدست آمد و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice ...

پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است و با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است که جامعه آماری این مطالعه را 380 نفر دانش آموخته کشاورزی فارغ التحصیل در طی سال های 1388 و 1389 در استان ایلام می باشند. حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول مورگان 180 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به روش صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد ( 955/0=?) که گویای پایایی ابزار تحقیق ...

هدف این پژوهش بررسی آثار تربیتی تعاون از دیدگاه اسلام است. روش پژوهش اسنادی – تحلیلی است که بر اساس آیات و روایات با رویکرد تربیتی بکار رفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند تعاون در اسلام جایگاه ویژه‌ای داشته و اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بناشده است. ارتباط مبانی انسان‌شناختی با برنامه تربیتی تعاون نشان داد، پیوند انسان‌ها باهم در حقیقت رحمت خداست که ظهور تعاون از مصادیق آن است و با ظهور روح تعاون و همکاری، عمل صالح تحقق‌یافته و جامعه و فر ...
نمایه ها:
تعاون | 
اسلام | 

تولیدات یک کشور حاصل تلاش و عملکرد بنگاه‌هایی است که مشغول به فعالیت هستند، همین‌طور بخش صنعت به عنوان زیر مجموعه‌ای از اقتصاد، می‌تواند ابعاد مختلف توسعه در کشور را در پی داشته باشد. حال بنگاه‌هایی که در بخش صنعت وجود دارند می‌توانند با به کارگیری سرمایه و نیروی کار در جامعه باعث ایجاد اشتغال و تولید در جامعه شوند، ولی باید توجه داشت که این هدف تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که این بنگاه‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به خاطر وجود بعضی مشکلات مجبور به ترک صنعت نشوند. ...

روش انجام این پژوهش یک روش تلفیقی بوده است که از روش توصیفی ازنوع پیمایشی، تحلیل محتوی استفاده شده است. درمرحله اول با استفاده ازمنابع علمی معتبر، پژوهش ها وتحقیقات انجام شده، پیشینه پژوهشی مولفه ها، تئوریها و نظریات مرتبط با روحیه تعاون مشخص وفهرستی از این مولفه ها و نظریات تنظیم گردید.مرحله دوم انجام پژوهش تحلیل اهداف ومحتوی برنامه دروس علوم اجتماعی دوره متوسطه و کتاب راهنمای معلم درسه بعد شناختی، عاطفی وعملکردی بوده است. در مرحله آخر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دیدگا ...

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مزیت های تعاونی های فراگیرملی وکشف نارسائی هاوکاستی های موجود دراین تعاونی ها درزمینه ی فقرزدایی است.بدین منظور با بهره گیری از روش های آماری ورگرسیونی وآزمون داده های تابلویی به بررسی هشت استان طی سال های1386-1384 پرداخته شده است.نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که بین نسبت درآمد حاصل ازتعاون به کل درآمدمنطقه ، رشد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش تعاون به کل تسهیلات اعطایی،میزان سواد ونرخ فقررابطه منفی وجود دارد.بین متغیرنسبت شاغلان بخش تعاون به کل شا ...

تعاونی‌ها تأثیر بسیار زیادی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم جهان بر جای گذاشته‌اند و موجب چرخش سرمایه-های اقتصادی و بارور کردن سرمایه‌های اجتماعی شده‌اند. اما امروزه عدم موفقیت و راکد شدن شرکت‌های تعاونی به یکی از چالش‌های تعاون تبدیل شده است، بطوریکه پیدا کردن راه حل برای غلبه به این مشکلات و تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت ویژه شرکت‌های تعاونی مصرف در نظام تعاون، محقق سعی کرده است با هدف بررسی جایگاه آمیخته بازاریابی در شرکت‌های تعاونی مصرف به ارائه ...

در این تحقیق تلاش گردیده است که موفقیت تعاونی‌های مسکن و عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی و نگرش اعضا نسبت به تعاون ) مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به موضوع و نوع کار مورد نظر، از روش پیمایش استفاده شده است. بر این اساس محقق فرضیات را تدوین نموده و پس از مشخص نمودن جامعه آماری، با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 382 نفر از اعضای تعاونی‌ مسکن کارمندی شهر کرمان به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای ، انتخاب و اطلاعات مورد نظر را با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاح ...

توسعه وامنیت دو الزام زندگی بشر امروزی هستند، که در کنار یکدیگر آسایش را برای ساکنان یک منطقه فراهم می سازند. در این میان مناطق مرزی کشور ما نیز از این دو امر مهم مستثنی نیستند. از آنجا که بخش عمده ای از توسعه ی یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه می باشد؛ بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی تعاونی های مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان خطوط مرزی می توانند نقش عمد ...