عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقش اساسی دارد .سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افرادمیتواند بستر تعامل سالم وسازنده را برای تعالی انسان وسازمان فراهم آورد.ارتباطات مؤثر میان کارکنان ومدیران،منجر به وضوح نقش بیشتر وکاهش ابهام نقش درسازمان میشود.بعلاوه انتظارات متناقض در ارتباط با یک نقش در سازمان منجر به کاهش کیفیت ارتباطات خواهد شد.هدف اين تحقيق ارائه مدل علي ارتباطات سازماني و ابهام و تعارض نقش ،با نقش واسطه اي تاب آوري مي باشد.نمونه تحقیق شامل200نفر از کارکنان اداری نوا ...

كار و خانواده دو حوزه اساسي در زندگي هر فرد محسوب مي‌شود كه درگيري همزمان با نقشهاي دوگانه اين دو حوزه هم بر سازمان و فرد و هم برخانوادهها اثرگذار مي‌باشد. با توجه به اين‌كه زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶ‌هاي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ دﭼﺎر تعارض بين نقش‌هاي شغلي و خانوادگي ﻣﻲ‌ﺷﻮند لذا پژوهش حاضر عوامل اجتماعي مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان شاغل در شهر يزد را مورد بررسي قرار داده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می‌باشد؛ داده‌ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده ...

کار و خانواده، دو نهاد مهم اجتماعی برای فرد و جامعه اند. نتایج پژوهش های بسیاری نشان می دهد که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان شاغل، وضعیت اشتغال و وضعیت زندگی خانوادگی آنان است از سوی دیگر پژوهش های زیادی به این مطلب اذعان دارند که تعدد نقش های زنان به صورت مطلق زیان آور یا سودمند نیست. بلکه زمانی مسئله ساز است که به تعارض نقش منجر شود. نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهشی پیمایشی، اثر تعادل نقش را بر کیفیت زندگی زنان فرهنگی مورد بررسی قرار دهد. جامعه ی آ ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک فرزند پروری والدین با خودشیفتگی، تعارض نقش و شخصیت جامعه پذیر در دانش آموزان مقطع متوسطه به روش توصیفی-پیمایشی می باشد. به این منظور برای سنجش متغییر های تحقیق از پرسشنامه پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، مقیاس ابهام-تعارض نقش اسکالر و لوانونی و پرسشنامه شخصیت جامعه پسند استفاده شد، که پایایی آن به ترتیب بر اساس آلفای کرونباخ 893/0، 898/0، 744/0 و 838/0 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر ...

هدف اين پژوهش شناسايي پيامدهاي سياست تعيين مديران کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران از ميان اعضاي هيئت علمي و انجام وظيفه آنها به صورت غيرتمام وقت بر ايفاي نقش مديريتي آنان بوده است. بررسي‌ پيشينه‌ها حاکي از آن است که تا کنون پژوهشي با موضوع شناسايي عوامل موثر در ايفاي نقش مديريتي مديران کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران انجام نشده است. روش گردآوري داده ها از طريق مصاحبه نيمه ساختار يافته با 17 نفر از مديران کتابخانه‌هاي دانشگاهي در سه شهر اصفهان، تهران و مشهد در سال 1389 بوده است. داده ...

با وجود ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران که کشوری درحال توسعه و در حال گذار می‌باشد نوعی عدم توازن بین ساختار عینی کلان و نظام فرهنگی، ارزش ها و هنجارها وجود دارد. به طوری که با بالا رفتن روزافزون نرخ اشتغال زنان شاغل طی چند دهه اخیر، همچنان ساختار تفکیک نقش‌های جنسیتی وجود دارد و زن امروزی در طیف وسیعی از نقش های غالباً متعارض گرفتار شده است که البته این امر می‌تواند در نهاد خانواده به عنوان یک نهاد بنیادین در شکل‌گیری شخصیت کودک اثرگذار باشد. اما در شرایطی که مادران شاغ ...

این پژوهش ، به منظور بررسی رابطه میان عوامل سازمانی ، جمعیت شناختی و شخصیتی با فرسودگی شغلی به روش توصیفی بر روی 250 نفر از کارمندان بانک مسکن شهر تهران در سال 1390 (حدود 1100 نفر) با استفاده از پرسشنامه مازلاچ برای سنجش فرسودگی شغلی با خرد ه مقیاس های خستگی هیجانی ، احساس کاهش کفایت شخصی و مسخ شخصیت ، با پایایی به ترتیب 86 / .،74/ . و72/ . آلفای کرونباخ ، پرسشنامه عوامل سازمانی با پایایی خرده مقیاس های ویژگی های نقش، ویژگیهای شغل، تصمیم گیری سازمانی و ارتباطات سازمانی، به تر ...

سازمان های خدماتی در دنیای رقابتی و پیچیده امروزی، تلاش زیادی برای جذب مشتریان و ارتباط با آنها دارند. در این راستا، کارمندان ارائه دهنده خدمت نقش بارزی در جذب مشتریان دارند. سازمان ها ، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی ها ی خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکارگیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه بستر های لازم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد.بنابراین یکی از مشکلات اصلی سازمان ها در دنیای متحول و به شدت متغی ...

مسئله تحقیق حاضر، بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و بحران هویت زنان شاغل است. در جوامع سنتی، اغلب نقش‌های مربوط به شبکه خویشاوندی تعیین کننده هویت فردی بودند اما در جوامع معاصر، نقش‌های اکتسابی به خصوص نقش شغلی جزء هویت فردی را تشکیل می‌دهند. لذا بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و بحران هویت زنان شاغل در جامعه نوین به عنوان یک مساله اجتماعی اهمیت دارد. در تبیین مسئله تحقیق از تئوری کنش متقابل نمادین و تئوری فرایند کنترل هویت پیتر بورک، تئوری نقش و دیدگاه کمیابی در این تئوری و به ...