عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعارض هنگامی محقق می گرددکه اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آنها باشد یرای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا به دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیحی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود .قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی در شعبه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلا در حوزه قراردادها تو ...

نوشتارمذکورابتدا به بيان وتعريف تعارض پرداخته وشرايط تحقق تعارض رابيان مي کندوبه بررسي هريک از ارکان و شرايط مذکور مي پردازد وآنگاه باتطبيق هريک از ارکان وشرايط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهاي رفع تعارض مي پردازد آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ برخی ازحقوقدانان معتقدند هرگاه مالی غیرمنقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سن ...

«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ارزیابی شده و مشخص می شود که با توجه به حاکمیت ندای وجدان قاضی بر اثبات کیفری، مجالی ...
نمایه ها:
تعارض | 
دلیل | 
پیامد | 

تعارض ادله در قوانین جزایی،‌واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده اند. اما با توجه به پراکندگی اقوال فقیهان و حقوقدانان از سویی و کم توجهی نویسندگان ...

دربارعه تعارض و تنش به عنوان عامل بازدارنده در فرآیند تصمیم گیری ، تحقیقات گسترده ای انجام شده است ولی اثرات مثبت آن در اخذ تصمیمات استراتژیک و نیز برخی از تاکتیک های اجرایی جهت ایجاد تعارضات آگاهانه ، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است و ما در این مقاله به این موضوع می پردازیم . تیم های مدیریتی که در جلسه های تصمیم گیری از محیطی آرام بهره می برند انرژی کمتری نسبت به سایر تیم های ناسازگار دارند . در عین حال ، روند آنتروپی در تیم های پر اختلاف به سوی اغتشاش ...
نمایه ها:
اثر | 
تعارض | 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تعارض و تناقض‌های استدلالی در زوجین سازگار و دارای ناسازگاری شهر اردبیل بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش زوجین سازگار و زوجین دارای ناسازگاری شهر اردبیل بودند. از بین زوجین سازگار 23 زوج با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از بین زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران بهزیستی شهرستان اردبیل، 24 زوج با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که پرسشنامه-های پژوهش شامل مقیاس سازگاری دو نفری اسپانیر ...

ایجاد‏‎،‎‏ نهادینه شدن و رشد مستمر سازمان های بشری ارتباط نزدیکی با نیازهای انسانی و شیوه های برآورده کردن آنها دارد . سازمان مجموعه ای پیچیده ومتشکل از عناصری همچون نیروی انسانی ، ساختار ،تکنولوژی .سرمایه ،و اطلاعات ، است و نیاز دارد تا از شیوه های تفکر و رویکردهای عملی کارآمد و پویا بهره مند شود . در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی ها ، ابهام ها ، نایقینی ها و موقعیت های مملو از کشمکش ، رقابت ها و تعارض هاست ، نقش مدیریت اثربخش و کارآمد تبلور بیشتری می یابد . وضع خط ...

یکی از محیط های پیچیده و پر تعارض نظام سلامت بیمارستان ها هستند. پرستارى جزء مهم مراقبت درمانى کیفى است و پرستاران نقش حیاتى در سیستم مراقبت درمانى یک کشور ایفا می کنند. پرستاران به طور کلی در محیطی آکنده از تعارض که حل کردن آن ها بسیار دشوار به نظر می آید کار می کنند. جهت مدیریت موثر تعارض پرستاران بایستی با مهارت هوش هیجانی آشنا باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی رازی تهران است. تعداد 60 نفر پرستار در یک م ...

چکیده: موضوع پژوهش مفهوم فلسفی تعارض وجایگاه آن درمکاتب تربیتی نوین می باشد.برآنیم تاباوجود تعارضات فراوان درجهان هستی،تربیت انسان رااز دیدگاهی ترکیبی بنگریم. در این پژوهش مکاتب: ایدئالیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، تحلیل فلسفی وپدیدار شناسی موردبررسی قرار می گیرند.این پژوهش به روش کتابخانه ای می باشد.یافته های این پژوهش بیانگر آن است که درپاسخ به سوال اول پژوهش: تعارض موضوعی است که فکرانسان را بیش از هر چیز دیگری بعداز ،خداو عشق به خود مشغول کرده است، تعا ...