عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی ساختار دینامیکی سحابی‌های سیاره‌نما با استفاده از مدل برهم‌کنش بادهای سیاره‌ای می‌توان در دو حالت مجزا بحث نمود. حالت نخست این است که پوسته تشکیل شده بعد از برخورد ابر باد و باد سریع در تعادل حرارتی باشد یعنی انرژی‌های ورودی و خروجی به پوسته در فرآیندهائی نظیر فوتویونیدگی، ترکیب مجدد، برخوردهای تحریکی و عکس تحریکی مساوی باشند. در حالت دیگر که واقعی‌تر نیز به نظر می‌رسد پوسته تشکیل شده در برخورد دو باد در تعادل حرارتی نمی‌باشد. در این مقاله بیشتر به جنبه عدم تعادل حرا ...
 
در این روش انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان نانوسیال در یک لوله پر شده با محیط متخلخل به صورت عددی و سه بعدی بررسی گردیده است. فرض برآن است که دیواره مقطع در دمای ثابت قرار دارد و جریان نانوسیال، آرام، دائمی،نیوتنی و تراکم ناپذیر می باشد. مدل جریان نانوسیال مدل همگن در نظر گرفته می شود و در محیط متخلخل از مدل گسترش یافته ی بریکمن-دارسی-فورچهمیر بهره برده شده است و فاز های سیال و جامد در محیط متخلخل در تعادل حرارتی می باشند. برای این تحلیل از روش حجم محدود استفاده شده و تاثیر ...

این مقاله ابتدا به تشریح اصل صفرم یا اصل تعادل دمایی می پردازد و نشان می دهد که جهان در کل، هرگز به تعادل دمایی که در آن تمام عالم از حرکت و پویایی باز ایستد، نمی رسد. سپس انواع فرآیند ها یعنی فرآیند های بازگشت پذیر و بازگشت نا پذیر طبیعت را شرح می دهد و مفاهیم متعدد آنتروپی را بیان می کند و تلاش می نماید تا این گفته ماکس پلانک، یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم را اثبات نماید که زمانی گفت : جهان با پرفرآیند باز گشت نا پذیر، گامی به جلو می نهد که آثار آن هرگز زایل نخواهد شد. ل ...