عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل اساسی در زمینه اقتصاد، میزان بهره گیری درست و بهینه از توانایی ها و پتانسیل های محیطی و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. زنان روستایی در امور تولیدی به خصوص صنایع دستی، دامداری، کشاورزی و باغداری سهم بسزایی داشته اند. این پژوهش با هدف اصلی بررسی اشتغال زنان روستایی در خارج از خانه و تأثیرگذاری آن در تصمیم گیری های اقتصاد خانوار روستایی انجام گرفت. جایگاه این تحقیق که مبتنی بر نقش زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی و اثراتی که توجه به این سهم و نقش می تواند در ...

اینپژوهش با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان روستایی در خارج از خانه و تأثیرگذاری آن در تصمیم گیری های اقتصاد خانوار روستایی در دهستان دوستان از توابع شهرستان بدره انجام گرفته است. روش تحقیق در بررسی حاضر از نوع تجربیexperimental)می باشد که در آن دو گروه زنان شاغل(گروه آزمایشی) و زنان غیر شاغل(گروه کنترل و شاهد) در یک محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر اشتغال در میزان مشارکتو قدرت تصمیم گیری های آنان در مسائل اقتصادی خانوارهای روستایی مشخص گردد. در این تحقیق 95 خانوار شرکت ...