عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود نقدینگی زیاد در بازار سرمایه, تمایل متقاضیان به سرمایه گذاری, نیاز بازار های داخلی و خارجی به محصولات صنعتی , نیاز کشور به اشتغال از جمله مواردی هستند که دستگاههای اجرایی مربوط به بخش تولید را مجبور به احصا طرح های دارای توجیه اقتصادی می کند ولی تعدد دستگاهها و تفاوت افق دید کارشناسان از یک طرف و پیشنهادات سرمایه گذاری متناقض, باعث سردرگمی و حتی انصراف متقاضیان سرمایه گذراری از ورود به بخش تولید شده است، لذا وجود یک پشتوانه علمی برای شناسایی و معرفی ارائه فرصتهای سرما ...

چکیده ندارد.

تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه MCDM به اتخاذ تصمیم در حضور معیارهای متعدد اطلاق گشته بدین نحو که بهترین گزینه را از مابین گزینه‌های از قبل مشخص شده انتخاب و گزینه‌های مطروحه را الویت‌بندی می‌نماید. در این تحقیق اولویت محل استقرار شهرکها و نواحی صنعتی در شهرستان تبریز با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه MCDM تعیین می‌گردد. به این منظور، ابتدا کلیاتی در خصوص نحوه انجام تحقیق، وضعیت صنعت ، روند گذشته آن در استان آذربایجان‌شرقی و تبریز; معیارهای ارزیابی اولویت‌بند ...

در روشهای کلاسیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، مقادیر ماتریس تصمیم و وزن شاخصها به طور دقیق مشخص هستند . اما در بسیاری از شرایط، دادههای دقیق برای مدلسازی موقعیتهای واقعی، ناکافی و نامناسب می باشند . بنابراین ممکن است که از دادههای کراندار، وصفی، فاصلهای و یا فازی استفاده شود . در این مقاله درایههای ماتریس تصمیم، اعداد فاصلهای در نظر گرفته شدهاند و الگوریتم LINMAP به گونهای توسعه داده شده است که از آن بتوان وزنهای فاصلهای نرمالیزه شده شاخصها را بدست آورد . در مرحله بعد، از ...

اهمیت وضرورت مدیریت دانش درارتقا بهره وری و توسعه توانمندی های سازمان ها موجب گردیده است که مطالعات متعددی درسالیان اخیر دراین زمینه صورت گیرد براساس این تحقیقات عوامل متعددی اجرای موفقیت امیزمدیریت دانش را تحت تاثیر قرارمیدهند که شناسایی و ارزیابی این عوامل میتواند دربهبود عملکرد سازمان ها تاثیرگذار باشد دراین پژوهش پس ازشناسایی عوامل کلیدی دراجرای مدیریت دانش 12 عامل به عنوان مهمترین عوامل انتخاب شده و براساس نظرخبرگان درزمینه میدریت دانش اولویت بندی و وزن دهی گردیدند که در ...

امروزه برنامه ریزی استراتژیک و چگونگی پیاده سازی ان در سازمان یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب شده و سازمانهای مطرح در سطح بین المللی، سرمایه گذاری های زیادی دراین راستا انجام داده اند و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مقوله می دانند. یکی از مهمترین گامهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان، اجرای استراتژیک و یا طرحهای اجرایی آن به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد دراین مقاله مساله ارتقا بهره وری به عنوان یکی از طرحهای اجرایی مطرح ...

در این پایان نامه ، تکنیکهای ارزیابی کارایی سازمانها، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به بحث در مورد مدلهای ‏‎DEA‎‏ در حالت استاندارد (که از روش خارج قسمتی و مجموعه امکان تولید بدست می آیند) و سپس بر روی نحوه بدست آوردن کارایی با استفاده از تکنیکهای ‏‎MCDM‎‏ می پردازیم. به دلیل عدم پاسخگویی مدلهای مقدماتی ارائه شده در مقایسه واحدهای کارا مدلهای تعمیم یافته ارائه می گردد. در این مدلها، تکنیکهای ‏‎DEA‎‏ با استفاده از ابزارهای ‏‎MCDM‎‏ بهبود ...