عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری (آمرانه – مشارکتی ) مدیران و شیوهای حل تعارض کارکنان اداره برق شیرازبود. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناساس اداره برق شیراز می باشد که نمونه تحقیق شامل 42 مدیر و 100 کارشناس که براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از پنج بخش مدیریتی سازمان (مالی، انسانی، تحقیقات، توسعه، دیستاجیگ ) انتخاب شد. ابزارهای به کارگرفته شده دراین پژوهش، پرسش نامه تصمیم گیری (ادیبی سده،1378) و پرسش نامه شیوه حل تعارض (پوتنام و ویلسون،1990) بود، قبل ازاجرا ر ...

هدف اصلي پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری مشارکتی مدیران مدارس با خودکارآمدی معلمان در زمینه استفاده از استراتژیهای آموزشی، مدیریت کلاس و درگیر کردان دانش آموزان مي باشد. نوع تحقيق حاضر بر مبناي هدف كاربردي است در اين تحقيق از روش توصيفي، زمينه‌يابی و همبستگی (تحقيقات بينابيني) استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان مقطع ابتدایی در منطقه فنوج می باشد که تعداد آنها 445 نفر است که شامل 95 نفر مدیر و 360 نفر معلم است. برای نمونه گیری، نمونه گيري چند مرحله بر ...

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد بوده است. از این رو کوشش شده است تا رابطه بین الگوی فرهنگ سازمانی رابینز و مولفه های آن(خلاقیت، ریسک پذیری، رهبری، حمایت، یکپارچگی، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده های تعارض و الگوهای ارتباطی) با مدیریت مشارکتی در کارکنان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی–همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال 138 ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و ارتقا شایستگی های حرفه ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی آموزش و پرورش شهر تهران است، که با نمونه آماری 165 نفری متشکل از دبیران وبا استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین و به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب گردیده است. با توجه به هدف ونوع پژوهش ، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی فایول با 16 سوال و پرسشنامه محقق ساخته شایستگی های حرفه ای دبیران با 42 سوال استفاده شده است. برای توصیف واستنباط آماری داده ها از ن ...

فرسودگي واقعيتي است كه تاكنون بيشتر بافت های تاريخي ايران، تحت تأثير آن قرار گرفته اند. این فرسودگی از عوامل درونی و بیرونی بافت پدید می آید. بافت تاریخی فرسوده به دلیل وجود نواقص، عیب ها و مسائل و مشکلات نیازمند به اصلاح، تغییر و دگرگونی در صفات، خصوصیات، ویژگی ها و مشخصه های کمی و کیفی است که از وضعیت کنونی به وضعیتی مطلوب تر و بهتر برای ساکنان با برنامه ریزی و بوسیله مداخله (برنامه ریزی مداخله ای) سوق داده شود. به منظور این بهبود ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را با ﻣ ...

خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاشها در بخش های مختلف اجتماعی - اقتصادی است. بهره وری با نسبت مطلوبیت های حاصله ( ستانده ها ) بر منابع و آنچه که برای حصول به آن صرف شده (داده ها) بیان می شود. این نسبت یکی از مهمترین شاخص هایی است که ثمربخشی فعالیت ها را نشان می دهد. اما امروزه بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه ...

در این تحقیق در پی آن بوده ایم که تا چه اندازه ای عوامل میزان مشارکت کارکنان(تعهد سازمانی- فرهنگ سازمانی – انگیزش و رضایت شغلی ) در فرآیند کار (تصمیم گیری) در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موثر است؟ در انجام تحقیق حاضر ،ابتدا پس از گفتگو با تعدادی از کارکنان سازمان مورد مطالعه ،تشخیص داده شد که در این سازمان از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری چندان استفاده نمی شود و این موضوع را به عنوان مسئله شناسایی و نامگذاری کردیم.بعد از این مرحله فرضیاتی تدوین گردیده و سپس با انجام ...

هدف از این تحقبق بررسی ارتباط بین مولفه های مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی و به روش همبستگی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 21 فدراسیون به عنوان نمونه انتخاب شده است حجم نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران شامل 279 نفر از کارکنان فدراسیون های محاسبه شده است. جمع‌آوری اطلاعات به دو طریق منابع ثانویه (کتابخانه‌ای) و اولیه توضیع سه پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصات فر ...

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی است که بنیادی کاربردی می باشد و هدف آن تحلیل مدل های تصمیم گیری مدیران نظام سلامت است و در جهت ارتقای آن پیشنهاداتی ارائه می گردد. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت کنندگان پژوهش شامل 30 نفر از اعضای نظام سلامت در سطوح خرد و میانی و کلان هستند. به دلیل کیفی بودن پژوهش پس از کدگذاری های جواب های داده شده و استفاده از روش های آماری آزمون خی- دو ، اسپیرمن و یومن ویتنی به 21 نتیجه می رسیم که به طور خلاصه می توان عنوان گفت: 1) بیشترین سبک تصمیم گیری مدیر ...