عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمینو گلیکوزیدها از بهترین داروهای انتخابی در بیماران سوخته می‌باشند. مسمومیت کلیوی یکی از مهمترین اثرات سوءاین دسته از داروهای آنتی‌بیوتیک مخصوصا" در بیماران سوخته بحساب می‌آید و ایجاد بروز تغییرات در میزان تصفیه گلومرولی یکی از عوارض قابل ملاحظه آن می‌باشد. بدین جهت ما معتقد هستیم که این نکته از مهمترین نکات حائز اهمیت پرستاری است و بایستی تحت کنترل دقیق قرار گیرد. دراین تحقیق 100 بیمار سوخته زن و مرد در سنین مختلف پذیرفته شده دریکی از بیمارستانهای سوختگی واقع در شهر اهواز ...

هدف از این بررسی تعیین ارتباط بین انواع اسیدهای چرب دریافتی، غلظت لیپیدها و لیپو پروتئین های سرم با میزان کراتینین سرمی و میزان تصفیه وگلومرولی در بزگسالان ساکن منطقه 13 تهران بود. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس نشان داد که دریافت اسیدهای چرب اشباع به بیش از 10 در صد از کالری دریافتی، میانگین سطح کراتی نین سرم را به طور معنی داری نسبت به دریافت های کمتر افزایش می دهد. دریافت بیش از 7 در صد کالری از اسید اولئیک و بیش تر از 1 در صد کالری از اسید لینو لئیک با افزایش معنی داری در ...