عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 127

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه از یک مقدمه وچهارفصل تشکیل شده است.در فصل اول ضمن بیان مسله وطرح سوالات ،فرضیه، هدف ،پیشینه، وقلمرو تحقیق واژه های کلیدی مانند نظام،تشویق ،تنبیه وسنت از نظرلغت واصطلاح،در پرتوی قرا?ن وحدیث مورد بررسی قرار گرفته سپس اهمیت ونقش تشویق وهدف تشویق وتنبیه ونقش ا?ن در تربیت،هم مورد بحث واقع شد. در فصل دوم ابتداء انواع تشویق وتنبیه که به عمومی وفردی تقسیم می شود،ذکرشده سپس شرایط تشویق وتنبیه ونکات مهمی که می بایست در مورد تشویق وتنبیه رعایت شود،بااشاره به ا?یات وروای ...
نمایه ها:
تنبیه | 
قرآن | 
koran | 
سنت | 
Traditions | 
تشویق | 

این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی است که پژوهشگر با انجام یکسری برنامه تشویقی جهت روزهای خشک کودکان 12-5 ساله مبتلا به اختلال کنترل ادرار مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست شهر شیراز به بررسی تاثیر بر اختلال کنترل ادرار آنها پرداخته است. فرضیه این پژوهش آن بود که اعمال تشویق سبب بهبودی اختلال کنترل ادرار کودکان 12-5 ساله مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست می شود و این بهبودی با متغیرهای سن، جنس و همچنین نوع، روند و شدت اختلال بستگی دارد. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه ...
نمایه ها:
تشویق | 
ادرار | 
کنترل | 
کودک | 
شیراز | 

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی مقایسه‌ای عزت نفس دانش آموزان و رابطه آن با کاربرد شیوه‌های تشویق و تنبیه در مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی"، و با مطالعه یک نمونه 240 نفری که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران انتخاب شده‌اند، در پی شناخت و بررسی رابطه بین دو مقوله "غزت نفس " و "تشویق و تنبیه" می‌باشد، تا از این رهگذر بتواند رهنمودهای عملی به منظور بهبود شرایط آموزشی و پرورشی مدارس ار ...

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی تحلیلی وضع موجود شیوه‌های تشویق و تنبیه و ارائه راهکارهای مناسب در دفتر مرکزی وزارت جهاد" در بین کارکنان دفتر مرکزی وزارت جهاد که دربرگیرندهء 3 گروه شغلی مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان (شاغلین طرح ب ) [ر.ک . به: ص 10] است ، با استفاده از روش پیمایش (پرسشنامه) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش N 2754 نفر می‌باشد که از این تعداد n 142 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری گروهی انتخاب شدند. سوال اساسی پژوهش حاضر مبتنی بر این است که آیا نظام تشوی ...
نمایه ها:
تشویق | 
تنبیه | 

هدف عمده این پژوهش بررسی نگرش دانش‌آموزان نسبت به روشهای رایج تشویق و تنبیه و رابطه آن با موفقیت تحصیلی، و عادلانه - ناعادلانه بودن این روشها بود. جهت انجام این بررسی، فرضیه‌هایی ذیل مطرح شدند: 1 - بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به روشهای رایج تشویق و موفقیت تحصیلی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 2 - بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به روشهای رایج تنبیه و موفقیت تحصیلی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 3 - طبق نگرش دانش‌آموزان، روشهای رایج تشویق عادلانه است . 4 - طبق نگرش دانش‌آموزان، روشه ...

ضرورت وجود تشويق وتنبيه در هر نظام تربيتي، وضعيت نا مطلوب تشويق وتنبيه در نظام هاي تربيتي موجود، نگاه به قرآن به عنوان يك دستورالعمل تربيتي، لزوم بررسي ديدگاه هاي مكتب رفتارگرايي در باره تشويق وتنبيه و مقايسه آن با ديدگاه اسلام ما را بر آن داشت تا موضوع اين تحقيق را " بررسي روش هاي تشويق وتنبيه در تعليم وتربيت اسلامي از دیدگاه قرآن و مقايسه آن با مكتب رفتارگرايي" قرار بدهيم. سوالات اين تحقيق عبارتند از:1. مباني انسان شناختي تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه قرآن ...

در این تحقیق از مساله تشویق و تنبیه به عنوان اهرم اصلی انتقال مفاهیم عقلی و اخلاقی به افراد در حال تحول سخن به میان می‌آید و سنتهای دیرین و نوین تشویق و تنبیه از قبل از میلاد مسیح تا عصر حاضر با نگرشی به چگونگی شکل گرفتن آن بررسی می‌شود. بررسی تاریخی فرآیند شکل‌گیری این مفاهیم موجب تبلور نقطه‌نظرهای متفاوتی در این اثر شده است که هر یک زائیده شرایط اجتماعی عصر خود می‌باشد. اطلاعات در مرحله اول براساس مطالعه کتب ، مقالات ، نشریات علمی و سابقه تحقیقات جمع‌آوری شدند و در مرحله دو ...

تاریخ بکارگیری اصول تربیتی و استفاده از آن به عنوان انگیزه‌ای برلی تربیت صحیح انسان ، به قدمت تاریخ تعلیم و تربیت بر می‌گیرد زیرا هر جا سخن از تعلیم و تربیت باشد این مسئله به نحوی با عملکرد درست یا نادرست تشویق و تنبیه ، رابطه پیدا می‌کند. بارها شاهد افرادی بوده‌ایم که پس از موفقیت در دروس و تحصیلات عالیه ابراز میدارند ، که آنچه دارند از تشویقهای پدر و نادر یا برادر بزرگتر و یا نتیجه سعی ایشان در فراهم نمودن محیط مناسب جهت تحصیل آنان بوده و یا بر عکس بعضی بیان می‌دارند که برخ ...

به منظور آزمودن این فرض که تشویق منجر به افزایش کارآیی معلمان می‌شود. تعداد 60 نفر از معلمان کلاسهای سوم ابتدایی مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز به طور تصادفی انتخاب شده و از دانش‌آموزان این افراد یک آزمون 250 تستی از محتوای کتب درسی سوم ابتدایی گرفته شد سپس 60 معلم به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری گواه و آزمایش قرار داده شدند. همراه اعلام میانگین نمرات کلاس به هر معلم فقط به گروه آزمایشی وعده پاداش و تشویق در صورت افزایش میانگین نمرات داده شد. پس از شش ماه با تکرار آزمون ق ...
نمایه ها:
تشویق | 
پاداش |