عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران بر مبناي مولفه‌هاي هشت گانه مدل پایه های ساختمان دانش؛ اهداف، شناسايي، كسب، توسعه، تسهيم، نگهداري، استفاده و ارزيابي دانش است. روش پژوهش پيمايشي از نوع تحليلي است و جامعه‌ي پژوهش شامل 76 نفر از مديران عالي و مياني كتابخانه‌هاي مذكور مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه وضعيت مديريت دانش بر مبناي مدل مذكور ، در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در مجموع كمتر از حد متوسط است. ...

اگرچه بعضی ها معتقدند که دانش قدرت است، ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد،بلکه چیزی که به افراد قدرت می دهد،آن قسمتی از دانش آنهاست که با دیگران تسهیم می کنند.تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده ولی ارزش آفرین ، بنیاد و پایه بسیاری از استراتژیهای مدیریت دانش در سازمانها می باشد.چالش اصلی فعالیتهای تسهیم دانش سازمانها، محافظت وحداکثر کردن، ارزش ناشی از دانش ضمنی(پنهان) است که در اختیار کارکنان، مشتریان و افراد ذینفع خارج از سازمان می باشد.در این میان فناوری ...

فقدان انگیزه نیروی انسانی ، عدم حمایت از تصمیمات بخش نظارتی در خصوص تسهیم دانش ، عدم برخورد قانونی در خصوص تعصبات کاری و ضعف کنترل داخلی که از عمده ترین مشکلات تسهیم دانش میباشد . دیوان محاسبات چقدر در اجرای صحیح استفاده از تسهیم دانش بین کارکنان خود موثر و مفید است و آیا بین متغیرهای رفتاری ( درسطح سازمانی ) در دیوان محاسبات با تسهیم دانش رابطه وجود دارد ؟ بررسی رابطه میان متغیرهای رفتاری (در سطح سازمانی ) با تسهیم دانش در دیوان محاسبات کشور . اهداف فرعی :1- بررسی ...

پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1393 و نیز شناخت رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در این کتابخانه‌ها است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش، 190 نفر از کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و الزهرا تشکیل می‌دهد که از این تعداد با توجه به جدول مورگان 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است ک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه‌ها و به روش پیمایشی توصیفی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده‌است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، 495 نفر کتابدار شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه، مرکز ا ...

هدف پژوهش حاضر سنجش نگهداری از دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. روش پژوهش پیمایشی توصیفی است وبرای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه نگهداری دانش و دو مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کارشناسان و پژوهشگران مشغول به کار در موسسه مطالعات بین المللی انرژی است که جمعا تعداد آنها شصت نفر می باشد که به علت محدودیت جامعه، تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش نگهداری دانش از هشت فاکتور ملاقات وارتباطات رو در رو، فرایند اشتراک فکری ، مستند سازی ، سیستم چرخ ...

در شرایط کنونی تنها مزیت پایدار رقابتی، یادگیری است. بنابراین سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرآیندهای کاری خود نشان دهند . آموزش، کاراترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت نمودن آنان برای انجام وظایف است. ايجاد فرهنگ تسهيم دانش در سازمان، نيازمند آموزش مديران و كاركنان و فرايند مديريت تغيير است. رهبران داراي نقش كليدي در تغيير نگرش هاي كاركنان و ايجاد موفقيت ...

چکیده پژوهش آمیخته حاضر با هدف بررسی نقش مدیران در رفتارهای تسهیم دانش تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است. مهمترین ابعاد و نشانگرهای رفتاری اثرگذار مدیران بر رفتارهای تسهیم دانش تدریس معلمان ابتدا با روش کیفی شناسایی شده اند. در این بخش اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با 17 مشارکت کننده که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوا، تحلیل شد. با استفاده از ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده در بخش کیفی، پرسشنامه رفتارهای مدیران با عنوا ...

امروزه، فرایند تسهیم دانش از مرزهای سازمانی فراتر رفته و مسأله تسهیم دانش میان شرکت ها و سازمانهای مختلف برای بهبود عملکرد آنها مطرح می باشد. با پیدایش فرایند برون سپاری و توجه سازمانها به آن، اشتیاق مدیران به برون سپاری خدمات شرکت و سازمانشان افزایش یافت اما آنچه ذهن آنها را به خود مشغول می‌کرد، نحوه تعامل با ارائه دهندگان خدمات برون سپاری شده بود. به نظر می رسد، تسهیم میان شرکتی دانش می تواند یکی از راهکارهای حل این مشکل باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش تسهیم دانش میان شرکت ه ...