عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرزندان فرهنگیان بیشترین سهم از مدارس شاهد را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین درصد مربوط به فرزندان اساتید ، پزشکان و بازاریان می‌باشد.از مجموع بررسیها مشخص شد که میزان استفاده طبقات اجتماعی از امکانات آموزشی مدارس شاهد از مدرسه‌ای به مدرسه‌ای دیگر و از شهری به شهر دیگر فرق می‌کند.همچنین رعایت دقیق دستورالعملهای ثبت‌نام ، استفاده از کادر مجرب و مذهبی و اجرایی عدالت در بهبود وضعیت آموزش و پرورش مدارس شاهد موثر می‌باشد. ...

هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت آموزشی لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی و نقش آنها در کارایی تدریس و تفهیم محتوا و چگونگی استفاده معلمان از ابزار آموزشی است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر و دختر سالهای اول تا سوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک نظام قدیم و اول و دوم نظام جدید در 47 دبیرستان استان سمنان، دبیران و مربیان آزمایشگاه علوم تجربی است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم شرایط فیزیکی مناسب محیط کار و مکفی نبودن وسایل و امکانات آ ...

حیث ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی دانش آموزان شاهد و احساس نیاز ارزیابی از مدارس شاهد این تحقیق صورت گرفت . توسط مدیران ، معلمین و مربیان پرورشی و اولیا دانش آموزان پرسشنامه‌هایی تکمیل گردید و پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که اجرای دستورالعملها و رعایت درصد شاهد و غیرشاهد (40%شاهد و 60 غیرشاهد) بهترین ترکیب می‌باشد و این باعث پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد می‌گردد و اختصاص دادن ساعات عصر مدارس شاهد به دانش آموزان شاهد باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد می‌گردد. ...

هدف پژوهش بررسی میزان برخورداری فرزندان طبقات اجتماعی از امکانات آموزشی مدارس شاهد استان آذربایجان شرقی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل تمامی اولیاء دانش‌آموزان غیرشاهد مدارس شاهد استان آذربایجان شرقی است . براساس یافته‌های پژوهش 1) فرزندان فرهنگیان بیشترین سهم استفاده از مدارس شاهد را با 60 درصد به خود اختصاص داده‌اند. 2) فرزندان افرادی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در حد بالائی هستند در قالب 60 درصد سهمیه غیرشاهد، وارد این مدارس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.