عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ارائه های کنفرانس تد بر روی تسلط کلام آکادمیک با توجه به درستی و روانی کلام زبان آموزان ایرانی زبانهای خارجه سطح متوسطه بود. بدین منظور، 34 دانشجو دختر سال اول رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان، ایران در سال 2015 با متوسط سن 18 تا 27 سال انتخاب شدند و به 2 گروه آزمایش و کنترل، به ترتیب 19 و 15 نفر تقسیم شدند. دیدن ارائه های کنفرانس تد برای گروه آزمایش اعمال شد و روش مکالمه ای گفت و شنود برای گروه کنترل در نظر گرفته شد که پس از گوش دادن به ...