عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی راهبرد های آموزشی مورد استفاده ی اساتید رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه های ایران به منظور آموزش ادبیات انگلیسی و مهارت تفکر انتقادی به عنوان یکی از دستاوردهای مطالعه ادبیات می باشد. این مطالعه هم چنین به بررسی آشنایی اساتید رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی با دانش آموزش ادبیات به دانشجویان (غیر انگلیسی زبان) میباشد.پس از تحلیل داده ها دریافتیم که بیشترین راهبرد مورد استفاده اساتید در دانشگاه ها ی ایران روش سمینار یا سخنرانی استاد است و سایر ...