عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم مهمترين غله در عرصه كشاورزي دنياست كه متجاوز از 30 درصد غله دنيا را تشكيل مي‌دهد. تنوع ژنتيکي بعنوان خمير مايه تحول و تکون موجودات براي تمام کساني که به نحوي با تغيير ژنتيکي جانداران سر و کار دارند بسيار حائز اهميت است. تنوع ژنتيکي گندم در طول دهه‌هاي گذشته رو به کاهش نهاده است. بنابراين به‌نژادگران به دنبال يافتن منابع جديد ژني در ارقام بومي و خويشاوندان وحشي گندم به‌عنوان يک منبع بالقوه مفيد و با ارزش تنوع ژنتيکي است که مي‌تواند بطور موفقيت آميزي در اصلاح گندم بکار گرف ...

گندم به خانواده‌ی گندمیان (یا پوآسه) و طایفه‌ی تریتیسه تعلق دارد. گندم از سالیان بسیار دور، مهم‌ترین منبع غذایی بوده است. آجیلوپس‌ها از جمله اجداد وحشی گندم هستند که به عنوان منابع ژنی ارزشمند و بی‌نظیر در تکامل و اصلاح گندم به شمار می‌آیند. فرسایش ژنتیکی برخی گونه‌های وحشی گندم، انگیزه تحقیق برای بررسی تنوع ژنتیکی موجود در خویشاوندان وحشی را ایجاد کرده است. به همین منظور، تنوع ژنتیکی در بین 23 ژنوتیپ گونه‌های دیپلوئید تریتیکوم (Triticum spp.) و آجیلوپس(Aegilops spp.) با استف ...

گونه‌های دیپلوئید جنس Triticum L. به عنوان خزانه‌ی ژنی (دهنده‌ی ژنوم A و B) گندم نان اهمیت زیادی دارد. خزانه وراثتی گندم خودروی دیپلوئید با عدد پایه (x = 7) به طور عمده شامل گونه‌های: Triticum monococcum L., Triticum urartu Tum & Gandyl., Triticum boeoticum Boiss. است که موضوع مورد بحث محققین طی سال های اخیر شده است. هدف از این مطالعه تعیین تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی خزانه وراثتی گونه های دیپلوئید جنسTriticum ایران با استفاده از 11 مارکر مولکولی ISSR است. جهت انجام این ب ...

گونه‌های مختلفAegilops و Triticum به دلیل خویشاوندی با مهم‌ترین گیاه زراعی مورد استفاده انسان یعنی گندم نان (Triticum aestivum, L.) از اهمیت ژنتیکی و اقتصادی خاصی برخوردار هستند. در این پژوهش، هشت گونه مختلف از جنس‌های Aegilops و Triticum، از هر گونه سه جمعیت و از هر جمعیت 21 فرد مورد ارزیابی ایزوزیمی قرار گرفت. روش مورد استفاده الکتروفورز آکریلامید افقی با سیستم بافری ناپیوسته بود. از بین آنزیم‌های مورد بررسی، برخی ایزوزیم‌های پراکسیداز و استراز نوارهای چند‌شکل و ایزوزیم ...

در این تحقیق 17 رقم گندم نان و 22 رقم گندم دوروم بومی ایران به منظور ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی توسط نشانگرهای ISSR مورد بررسی قرار گرفتند. در ارزیابی فنوتیپی، صفات تعداد پنجه بارور، تعدا پنجه نابارور، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، بیوماس بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه تک بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. در تجزیه به مولفه‌های اصلی برای ارقام گندم نان 4 مولفه استخراج شد که 75/93 درصد از واریانس کل را تو ...

در این پایان نامه به بررسی اثر اعمال سطوح ایستابی کم عمق 60، 80 و 110 سانتیمتر (آبیاری زیرزمینی) و آبیاری تکمیلی بر تأمین نیاز آبی و عملکرد اجزاء محصول ژنوتیپ های مختلف گندم نان (ارقام بهار و کراس البرز و لاین امیدبخش W33g)، در دو سال زراعی 89-88 و90-89 پرداخته شد. آزمایشات در ایستگاه تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی و با بهره گیری از لایسیمترهای موجود که حتی الامکان تمامی شرایط کشت مزرعه برای آنها اعمال گردید و با خاک رس سیلتی پر شده بودند، انجام گرفت. بر اساس اهداف مدنظ ...

تنش شوری یکی از عوامل اصلی محدود کننده عملکرد در گندم است. ارقام متحمل به شوری با تنظیم اسمزی از طریق افزایش غلظت اسمولیت‌ها به جذب آب ادامه داده و همزمان با پایین نگهداشتن محتوای سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم جهت حفظ کارایی فتوسیستم و تداوم فتوسنتز در مقابل شوری پاسخ می‌دهند. به منظور بررسی تاثیر انتقال مجدد ذخایر ساقه در حفظ عملکرد طی شوری و اهمیت افزایش تولید کربوهیدرات محلول طی تنظیم اسمزی در افزایش سهم انتقال مجدد در پر شدن دانه تحقیق حاضر در دو سال زراعی 1390 و 1391 انجام ...

پتاسیم (K+) که یک عنصر درشت مغذی ضروری است فراوان‌ترین کاتیون در گیاهان عالی به شمار می‌آید. این عنصر غذایی نقشی ضروری برای فعالسازی آنزیم‌ها، سنتز پروتئین‌ها و فتوسنتز بازی می‌کند. تحقیق حاضر در راستای بررسی کاربرد کودهای فسفره با بنیان‌های آمونیوم، کلسیم و پتاسیم و تاثیر آن‌ها بر جذب پتاسیم توسط گندم زمستانه دیم (رقم زاگرس) انجام پذیرفت. لذا جهت انتخاب مناسب ترین کود فسفاته در یک خاک لسی با محدودیت پتاسیم قابل استفاده گیاه، این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 ت ...

بلایت فوزاریومی سنبله از بیماری‌های مهم گندم در سراسر جهان است که علاوه برکاهش عملکرد باعث کاهش کیفیت دانه‌ها و آلودگی آنها به مایکوتوکسین‌ها می‌شود. اصلاح برای ایجاد واریته‌های مقاوم از موثرترین روش‌های کنترل این بیماری محسوب می‌شود. سی ژنوتیپ گندم بهاره در قالب یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. به‌منظور مطالعه عملکرد، یک بخش سالم به‌عنوان شاهد در مقابل بخش آلوده مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفت. درصد وقوع بیماری، شدت بیماری، درصد دانه‌های آلوده ...