عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه واکنش تريتيکاله به تنش خشکي و مقايسه آن با گندم و جو در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گريزه سنندج طي سال‌هاي زراعي 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. از يک آزمايش کرت‌هاي خرد شده بر پايه طرح بلوك‌هاي کامل تصادفي در سه تکرار، سه کرت اصلي و هشت کرت فرعي استفاده شد. کرت‌هاي اصلي عبارت بودند از رژيم‌هاي رطوبتي مختلف شامل آبياري در پتانسيل رطوبتي خاک 3- بار (I1)، آبياري در پتانسيل رطوبتي خاک 10- بار با نصب باران‌گير متحرک (I2) و بدون آبياري (I3). چهار ژنوتيپ تريتيکاله (ET-79- ...

به منظور بررسی تأثیر روش‌های کاربرد کود زیستی در ترکیب با سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد تریتیکاله در شرایط رقابت با علف‌های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز در سال زراعی 93–92، به صورت کرت‌های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی، مطالعه حضور یا عدم حضور علف‌های هرز، فاکتور فرعی، سطوح کود نیتروژن در سه سطح (صفر، 90 و 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور فرعی فرعی، روش ه ...

به منظور بررسی تاثیر واریته و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت و ساز تریتیکاله و تعیین سطح مطلوب آن در تغذیه جوجه‌های گوشتی این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست چهار آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی اثر واریته و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی و اثر دو نوع مکمل آنزیمی (مخلوط زایلاناز-بتاگلوکاناز و فیتاز) بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تریتیکاله انجام شد. در آزمایش اول ترکیب شیمیایی ده نمونه تریتیکاله شامل؛ چربی خام، پروتئین خام، فیبر خام، خاک ...

بر اساس پیش بینی ها جمعیت جهان تا سال 2025 به 8 میلیارد نفر و تا سال 2050 به 8/9 میلیارد نفر می‌رسد. بنابراین تا سال 2025 نیاز به تولید غذا دو برابر خواهد شد (نقل از رحیمی و همکاران 1384). غلات گیاهانی از تیره پواسه هستند که دانه‌های ریز آن‌ها مصرف خوراکی دارند. کلمه غله به دانه حاصل از این گیاهان نیز اطلاق می‌شود. هزاران سال است که این گیاهان در تأمین غذا و ادامه زندگی بشر نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند. مقدار غله‌ای که در جیره غذایی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد به روشنی م ...

مطالعه حاضر با استفاده از 32 راس گوساله هلشتاین (16 نر و 16 ماده) به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی ذرت با جو یا تریتیکاله در خوراک آغازین گوساله‌های شیرخوار بر میانگین مصرف خوراک، میانگین افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک، سن از شیرگیری، رشد اسکلتی، pH مایع شکمبه و متابولیت‌های خون در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار انجام شد. نسبت غلات مورد استفاده در استارتر بدین صورت بود: 1- 100% ذرت (C) 2- 75% ذرت و 25% جو (B) 3- 75% ذرت و 25% تریتیکاله (T25) 4- 50% ذرت و 50% تریتیکا ...

خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در دنیا می‌باشد. تلاش های زیادی در زمینه‌ی ایجاد غلات جدید با عملکرد و سازگاری بیشتر صورت گرفته است که تنها نمونه موفق آن تاکنون تریتیکاله بوده است. این بررسی در سال زراعی 87-1386 در قالب دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو محیط تنش و غیرتنش رطوبتی، با دو رژیم رطوبتی مختلف شامل آبیاری براساس 3 70 و 3 130 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس Aانجام شد. هیجده لاین تریتیکاله مشتمل بر 9 لاین دابل ...

شوری عامل محدود کنندهی اصلی در تولید محصولات زراعی در نواحی خشک و نیمه خشک دنیا است. این بررسی با هدف ارزیابی تحمل به شوری لاینهای دابل هاپلویید و لاینهای خواهری آنها در تریتیکاله از لحاظ صفات زراعی، مورفولوژیک و فنولوژیک در سال زراعی 88-1378 در قالب دو آزمایش جداگانه به صورت بلوکهای کامل تصادفی جداگانه برای شرایط شوری و شرایط غیرشور (نرمال) اجرا شد. در شرایط شوری از آب آبیاری شور شده با نمک طعام (dSm-1 15 = EC و mM 175 NaCl) از مرحله‌ی رشدی اواسط ساقه روی به بعد استفاده گردی ...

به منظور بررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشدی و نانو اکسید روی بر عملکرد، دوره پر شدن دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد (عدم تلقیح بذر با باکتری به‌ عنوان شاهد، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین O ...

در این مطالعه از 16 راس گوساله نر نژاد براون سوئیس با میانگین وزن اولیه50 ±150 کیلو گرم به منظور بررسی اثرات موننسین و منابع مختلف دانه غلات (جو و تریتیکاله) بر عملکرد پروار آنها استفاده شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل2×2 با چهار تیمار و چهار تکرار در هر تیمار به مدت 90 روز انجام گرفت. تیمار‌های آزمایشی مورد استفاده شامل 1) جیره حاوی جو بدون موننسین 2) جیره حاوی جو همراه با موننسین 3) جیره حاوی تریتیکاله بدون موننسیین 4) جیره حاوی تریتیکاله همراه با موننسین، بودند. میزان مونن ...