عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقيق حاضر در راستاي تحليل رابطه توانمندسازي ، تعهد سازماني و قصد ترک خدمت کارکنان شرکت پالايش قطران استان اصفهان صورت گرفته است. اين تحقيق بر حسب روش، توصيفي - همبستگي و بر حسب نتايج ، کاربردي است. متغير هاي مستقل تحقيق عبارتند از توانمندسازي شامل پنج بعد شايستگي ، خودمختاري ، اثرگذاري ، معني داري و اعتماد و متغير تعهد سازماني که داراي سه بعد عاطفي ، مستمر ، هنجاري و متغير وابسته قصد ترک خدمت کارکنان شرکت پالايش قطران استان اصفهان مي باشد. بر اين اساس دو فرضيه پژوهش مب ...

نیت ترک خدمت، به ارزیابی ذهنی فرد از احتمال ماندن یا رفتن از سازمان در آینده نزدیک اشاره دارد. به عبارتی، کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی‌کنند، بلکه تمایل به ترک شغل را به صورت تدریجی در خود پرورش می دهند. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن ممکن است تأثیر خود را در قالب رفتارهایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. بنا به جایگاه ویژه دستگاه قضایی در حفظ امنیت و ثبات جامعه و اهمیت حفظ نیروی انسانی کارآمد در این دستگاه، این تحقیق با هدف بررسی عوام ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با قصد ترک خدمت با نقش واسطه اعتماد سازمانی در میان کارکنان کمیته امداد استان فارس می‏باشد. روش تحقیق حاضر، از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و طرح پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی است که از تحلیل مسیر استفاده می‏شود. چرا که در این پژوهش روابط میان متغیرها در قالب مدل علی مورد بحث قرار می‌گیرد، برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار،کجی و کشیدگی) و شاخص های آمار استنباطی (ضر ...

این پایان نامه با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان با هدف شناسایی و در گام بعدی رتبه بندی عوامل و متغیرهای موثر بر ترک خدمت سازمانی (اختیاری) می پردازد. 2 سوال اصلی در این تحقیق به شکل زیر است: 1- عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان کدامند. 2- رتبه بندی این عوامل چگونه است. چهار فرضیه اصلی نیز به شرح زیر می باشد. 1- عوامل فردی بر ترک خدمت اثر دارد. 2- محیط خارجی و خانوادگی بر ترک خدمت اثر دارد. 3- عوامل سازمانی بر ترک خدمت اثر دارد. 4- اولویت بندی این عوانل ی ...

این پژوهش در سال تحصیلی 89-1388 با عنوان «بررسی علل ترک خدمت پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ودرمانی استان همدان»در سطح بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان همدان انجام شده است.جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 200 نفر از پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی استان همدان بوده که در بیمارستان‌های مجموعه فوق مشغول به خدمت می‌باشند وحجم نمونه پژوهش برابر با132نفردرنظر گرفته شده است که توسط فرمول کوکران برآورد شده است.ابزارگردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه‌ تعهد سازمانی آلن و می‌یر ...

سازمان‌ها می‌توانند فرهنگ‌هایی را ایجاد کنند که عمدتاً و به طور خاص روی یادگیری تمرکز کنند تا بتوانند نهایتاً یک سازمان یادگیرنده ایجادکنند، یا به عبارت دیگر می‌توانند یک فرهنگ یادگیری در سازمان ایجاد کنند. فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگی است که از کسب اطلاعات، توزیع و تسهیم یادگیری حمایت می‌کند و یادگیری مستمر را تقویت و حمایت می‌کند و آن را برای بهبود و پیشرفت سازمانی بکار می‌گیرد. بدون شک تمام سازمان‌ها و نظام اداری در پی توانمندسازی، رضایتمندی، حفظ و نگهداری و بهبود بهره‌ور ...

یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌هایی که با استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته وجدید،نسبت به‌طراحی وساخت محصولات‌خوداقدام‌ می‌نمایند،به کارگیری صحیح نخبگان ومتخصصان،واستفاده ازتوانمندی‌های‌آنان می-باشد.ازطرفی،مساله ناخوشایندترک خدمت نخبگان وافراد دانش‌محور، یکی‌ازمهمترین مشکلاتی‌است که‌این‌گونه سازمان-ها باآن‌مواجه هستند.این پژوهش درراستای-حفظ‌ونگهداشت ‌نخبگان،به بررسی عوامل موثر برتمایل‌آنها به ترک خدمت‌‌می‌پردازد.جامعه‌آماری‌این تحقیق ،نخبگان ،استعدادهای‌برترومتخصصان‌ یک ...

رسیدن به روابط خوب بین سرپرستان و زیردستان به ماندن کارکنان در سازمان و جلوگیری از ترک سازمان کمک می کند. بنابراین، شرکتها به دنبال افزایش ادراکات کارکنان از تبادل رهبر- عضو به عنوان استراتژی برای کاهش ترک خدمت کارکنان خود هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه تبادل رهبر- عضو، عدالت سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان در سازمان کمیته امداد استان تهران پرداخته شود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد ...

جامعه اماری این پژوهش کارکنان شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا ( توسعه یک) و روش نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس و با توجه به درنظر گرفتن حجم جامعه آماری 200 نفر و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد نمونه 144 نفر محاسبه شده است. پرسشنامه با ضریب پایایی 737/0 به عنوان ابزار اصلی گرداوری داده ها استفاده شده است. به علاوه روایی محتوایی با استفاده از نظر خبرگان تایید شد. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات مورد استفا ...