عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه ویژگی های خانوادگی،معیشتی و روانشناختی ترک تحصیل کردگان و دانش آموزان منطقه اورامانت در فالب سه سوال پژوهشی پرداخته شده است.در آغاز کار،لیست اسامی ترک تحصیل کردگان منطقه از سازمان های آموزش و پرورش به دست آمد.آزمودنی های ترک تحصیل کرده به حجم نمونه 130 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده و 90 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.سپس،چک لیست محقق ساخته و پرسشنامه آخنباخ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشا ...

امروزه، کاربرد ابزارهای یادگیری و آموزش نظیر فناوری اطلاعاتی و اینترنت به شدت در حال گسترش است. یادگیری الکترونیکی یا مجازی یکی از مطرح ترین محیطهای یادگیری در عصر اطلاعات محسوب می شود. بنابراین، تلاشها و تجربه های مربوط به این نوع یادگیری در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز بیشتر دانشگاهها در حال به کار گیری گسترده این فناوری هستند و بعضی از آنها به پذیرش دانشجویان از راه دور اقدام کرده اند. اما گسترش موثر آموزشهای الکترویکی در کشور بدون توجه به نگر ...

شکست‌تحصیلی دانش‌آموزان نه‌ تنها خسارت‌های مادی قابل توجهی را متوجه خانواده‌ها و کشور می کند، بلکه مهم‌تر از آن مشکلات‌ و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را برای زندگی حال و آینده کودکان و نوجوانان به همراه دارد. عملکرد تحصیلی پایین، تکرارپایه، و ترک‌تحصیل هر یک نشانگری از شکست‌تحصیلی دانش‌آموز در مدرسه به شمار می‌روند.هدف این پژوهش، شناسایی میزان اثر عامل‌های فردی (جنسیت، درگیری‌مدرسه‌ای و عزت‌نفس)، عامل‌های خانوادگی (تحصیلات والدین، تسهیلات در خانواده، فشارهای‌روانی در خانواده و م ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی درونی مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان شوش و حومه طی سال‌های 92-1389 می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه هنرجویان مقطع متوسطه شاخه فنی و حرفه‌ای شهرستان شوش و حومه طی سال‌های 92-1389 می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، جامعه آماری را در بر می‌گیرد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق از طریق فیش‌برداری، استفاده از جداول و فرم‌ها، که از اداره آموزش و پرورش و م ...