عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عملکرد، ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تولید گاز آزمایشگاهی علوفه و کلش حاصل از 20 واریته مختلف یولاف مورد مطالعه قرار گرفت. واریته های مختلف یولاف در یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط یکسان در دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه کشت شدند. عملکرد علوفه ها بطور معنی داری از 13/2 تا 26/3 تن ماده خشک در هکتار متغیر بود. واریته 8 دارای بیشترین عملکرد علوفه بود. پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لیگنین علوفه ها بترتیب از 52/2 تا 122، 500 تا 6 ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه اندازه ماهی با ترکیب شیمیایی و بازده فیله ماهی کپور دریایی و پرورشی (Cyprinus carpio) با هدف تعیین ترکیب شیمیایی تقریبی و بازده فیله بر اساس معادله‌های موجود بین چربی، پروتئین، رطوبت و خاکستر و انرژی و همچنین میزان بازده فیله با اندازه این ماهیان، جهت دسته‌بندی و درجه‌بندی کیفیت این دو ماهی صورت پذیرفت. بدین منظور تعداد 61 عدد ماهی کپور پرورشی و 58 عدد ماهی کپور دریایی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین شاخص طول و وز ...

به منظور مطالعه کاربرد لجن فاضلاب بر خاک و گیاه مقدار کافی از خاک آهکی با بافت لوم رسی از سری دانشکده در منطقه باجگاه (fine, mixed, mesic, Typic Calcixerepts) جمع آوری شد و با افزودن مقادیر مختلف شن، سه نوع بافت تهیه شد. لجن فاضلاب مورد استفاده از تصفیه خانه شهرک صنعتی آب باریک فارس جمع آوری شد. آزمایش در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل سطوح لجن فاضلاب( 0، 10، 20، 40، و 80 گرم در کیلوگرم) و فاکتور دوم بافت خاک (لوم ...

این مطالعه‌ به‌منظور مقایسه ارقام جو اصلاح شده و بومی استان گلستان از نظر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، فراسنجه‌های تولید گاز و تجزیه پذیری در قالب چهار آزمایش انجام شد. نمونه‌های ارقام جو از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس تهیه شد. نمونه‌ها در آون خشک و سپس آسیاب شدند. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی مغذی نمونه ها در آزمایشگاه تغذیه دام اندازه‌گیری شدند. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که بین ارقام جو اصلاح شده و بومی از نظر ماده خشک، پروتئین خام و چربی خام ...

پستی و بلندی به طور مستقیم از طریق تغییر و تعدیلاتی بر روی عوامل محیطی و به طور غیر مستقیم از طریق اثرش در تشکیل خاک، تاثیرات عمده ای بر جوامع نباتی دارد همچنین ارزش غذایی یک مفهوم کلی است که تمامی خصوصیات غذایی یک علوفه را در رابطه با تامین نیازهای تغذیه ای دام تعیین می کند. به منظور بررسی تراکم درمنه دشتی در طبقات ارتفاعی مختلف و در دو دامنه شمالی و جنوبی و برآورد میزان برخی از ترکیبات شیمیایی این گونه در سه مرحله رویشی رشد فعال، گلدهی و بذردهی محدوده ای به وسعت 123/4289 هک ...

این پژوهش به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ برگ و سرشاخه‌های انکور با افزودن اوره، آنزیم سلولاز و زایلاناز اجرا گردید. بدین منظور برگ و سرشاخه‌های انگور جمع‌آوری و جهت سیلو نمودن به قطعات 4-2 سانتی متری خرد و سپس با استفاده از اوره (5 درصد) و آنزیم سلولاز و زایلاناز به مقدار توصیه شده (3 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک) مخلوط و درون سطل-های 5 کیلوگرمی سیلو شدند و بعد از 45 روز باز شدند. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک (DM)، ماده‌آلی (OM)، پروتئین خام (CP)، دی ...

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سیلوی علوفه سورگوم با افزودن آنزیم روابیو، ملاس و ترکیب این دو به روش in vitro و in situ انجام شد. بدین منظور علوفه سورگوم در مرحله شیری بودن دانه‌ها در خرداد ماه برداشت و جهت سیلو نمودن به قطعات 4-2 سانتی متری خرد گردید. سپس با استفاده از مولتی آنزیم ( صفر، 3 و 6 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک)، ملاس (صفر، 5 و 10 درصد به ازای هر کیلوگرم ماده خشک) و ترکیب مولتی آنزیم و ملاس قبل از سیلو مخلوط و درون سطلهای 5 کیلو ...

در این تحقیق، سه آزمايش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول، تأثير كود اوره بر رشد و تركيب شيميايي برنج و گندم مطالعه گردید. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوك‌هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در شرایط گلخانه‌ای با فاكتورهای اوره در سه سطح (0، 100 و 200 ميلي‌گرم نيتروژن بر كيلوگرم خاك)، نوع خاک در دو سطح (شن‌لومی و لوم‌رسی) و نوع گیاه در دو سطح (برنج و گندم) انجام شد. قبل از برداشت گیاهان، برخي ویژگی‌های رشد گیاه از جمله تعداد برگ و پنجه در بوته، قطر و ارتفاع ساقه و ...

در آزمایش اول ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تولید گاز آزمایشگاهی برگ سرشاخه ی 6 واریته ی مختلف برداشت شده در فصل بهار ارزیابی شد. در آزمایش دوم نه تنها مقایسه ای در پارامترهای مذکور بین برگ سرشاخه و برگ پاجوش از همان 6 واریته که در پاییز جمع آوری شد صورت گرفت، همچنین اجزای فیزیکی، ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم، روند تولید گاز و فاکتور تفکیک کننده در کل (ساقه و برگ) سرشاخه و پاجوش مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره ی اتری، پروتئین خام و دیواره ی سلولی در سرشاخه های واریته های مختلف زیتون ...