عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی در دو فصل تابستان و پاییز (1380) نمونه‌های آزولا از مناطق از پیش تعیین شده در جنوب غربی (سیاه کشیم)، مرکز (هندخاله) و شرق (شیجان) تالاب تهیه گردید. استخراج ترکیبات ارگانوفسفره و ارگانوکلره از آزولا با استفاده از مخلوط حلال استن – متیلن کلراید و دستگاه سوکسیله صورت پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه‌های استخراج شده به ترتیب با دستگاههای GC-NPD و GC/MS نوع تله یونی و چهار قطبی انجام گرفت. مهمترین آلاینده شناسایی شده در این گیاه سم فنیتروتیون بوده که با روش ...

متدهای محاسباتی یکی از روشهایی است که امروزه همگام با روشهای تجربی در مطالعات و تحقیقات متفاوت در تمام بخشهای علوم از جمله شیمی، کاربرد فراوانی پیدا کرده است . در این پروژه از متدهای محاسباتی برای بررسی سمی یا غیرسمی بودن برخی ترکیبات ارگانوفسفره و چگونگی اثر بازدارندگی آنها بر روی آنزیم استیل‌کولین‌استراز استفاده شده است . آنزیم استیل‌کولین‌استراز یکی از ترکیبات مهم بدن موجودات زنده است و هیدرولیز استیل‌کولین را که انتقال‌دهنده عصبی در رابطهای عصبی است ، کاتالیز می‌کند. عدم ...

دربخش اول این رساله، اسپکترومتر تحرک یونی مجهز به منبع یونش تخلیه کرونا با یک طراحی جدید جهت ورود نمونه، به‌عنوان یک آشکارساز برای کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار گرفت. در این طراحی از یک سوزن توخالی به جای سوزن توپری که عموماً برای تشکیل تخلیه کرونا به‌کار می‌رود، استفاده شده است. اثر پارامترهای متفاوتی مانند محل ورود نمونه، سرعت جریان گاز رانش، سرعت جریان گاز کمکی و موقعیت نوک ستون کاپیلاری در داخل سوزن کرونا مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، کارایی دستگاه از طریق اند ...

اثرات فارماکولوژیکی ارگانوفسفره : 1 - اثرات نیکوتینی : حالت فلج عصبی - عضلانی که معمولا" تحریک و متعاقب آن دپرسیون و فلج در گانگلیون‌های اتونومیک ماهیچه‌ای است . 2 - اثرات موسکارینی : تنگی مردمک چشم - تحریک عضلات روده - تحریک غدد ترشحی و انقباض برونش و مثانه و کند شدن تحریک گره سینوسی قلب . عوامل ارگانوفسفره توسط یک گروه آنزیم بنام استواز A هیدرولیز می‌شوند. مسمومیت‌های حاصل از این ترکیبات : به علت عدم مقاومت این گروه در محیط، این حشره‌کشها استفاده زیادی دارند و تقریبا" 80 در ...

چکیده : بخش اول ابتدا ترکیب 2-آمینو-1-متیل پیریدینیوم از واکنش 2-آمینوپیریدین با متیل یداید سنتز و از واکنش این ترکیب(1)با دی‌کلروگلی‌اکسیم ترکیب2 و2-(2،1بیس(هیدروکسی‌آمینو)اتان-2،1دیل)بیس(ازنیل) بیس(1-متیل-پیریدینیوم(2) (AP+)(حاصل شد. هم‌چنین ترکیب 4 و4- (1و2-بیس(هیدروکسیمینو) اتان- 1 و2- دیل) بیس(ازنیدیل) دی‌بنزامید(3)( 4AB) از واکنش 4-آمینوبنزامید با دی‌کلروگلی‌اکسیم سنتز شد. ساختار این ترکیبات با روش‌های ,IR 1H ,13C NMR تأیید شد. مطالعه بیوشیمیایی روی (AP+)، (4AB)، دی‌ک ...

چکیده ندارد.

درمان مسمومیتهای حاصله از تاثیر اکثر ترکیبات ارگانوفسفره (O.P) استفاده از آتروپین و یک اکسایم آتروپین باعث بلوکه نمودن گیرنده های موسکارینی و پوشش آنها در مقابل استیل کولین (Ach) تجمعی پس استیل کولین استراز می گردد (آنزیم استیل کولین هیدرولاز 7/1 . 1/3 Ache: ).نقش اساسی داروهای اکسایم بدلیل توانایی در بازیابی مجدد آنزیم مهار شده استیل کولین استراز است. تحقیقاتی ما با اندازه گیری درصد بازیابی مجدد آنزیم مهار شده توسط غلظتهای مختلف توگسوگونین و اکسایم در حضور و عدم حضور آتروپین ...
 
کلرپیریفوس یکی از حشره‌کش‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی بوده که بطور گسترده مصرف می‌شود و باعث آلودگی‌های وسیعی شده است. بررسی‌های زیادی در مورد اثرات سمیت کلرپیریفوس در محیط زیست انجام گرفته و یافتن باکتری‌های تجزیه‌کننده آن به منظور پاکسازی محیط‌های آلوده بسیار مورد توجه بوده است. در این تحقیق، یک باکتری موثر در تجزیه کلرپیریفوس (با نام M20) از پساب کارخانجات تولید سموم ارگانوفسفره جدا شد و بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی و شباهت فیلوژنتیکی ژن 16S rRNA و مرجع برگی، به‌عنوان Al ...