عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
اگر تنها یک جنبه از نظام مدیریتی تحقیق و ترویج کشاورزی مورد توجه جدی کارشناسان قرار گرفته باشد، آن جنبه پیوند میان تحقیق و ترویج است . در گردهمایی که از سوی APO دربارهء انتقال فن آوری برگزار شده بود نمایندگان کشورهای گوناگونی از منطقه آسیا و اقیانوسیه و اهمیت پیوند تحقیق و ترویج و ارتباط این دو با جامعه کشاورزی تاکید کردند. به تازگی نیز شرکت کنندگان در گردهمایی ((شواری تخصصی تقویت نظامهای ترویج کشاورزی برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه)) تاکید کردن ...

اهمیت مدیریت در هیچ جایی بهتر از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه جلوه‌گر نشده است . بررسی این مسئله در سالهای اخیر به وسیله متخصصین توسعه نشان داده که تدارک سرمایه یا تکنولوژی توسعه را تضمین نمی‌کند. عامل محدود و کمیاب اغلب در همه موارد مربوط به فقدان کیفیت مدیریت و قوت مدیران بوده است . علل ناتوانی و شکست ترویج نیز در بیشتر کشورهای در حال رشد بدین دلیل نیست که مفهوم و فلسفه کار ترویج غلط یا اشتباه می‌باشد، که دلایل دیگری برای شکست برنامه‌های سازمان ترویج وجود د ...

این طرح بر اساس پرسشنامه‌ای که تهیه شده است ، از جمعیت مناسبی از زارعین ذرت کار فارس به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه شیوه‌های نوین ترویج کشاورزی می‌پردازد و اطلاعات جامعی در زمینه‌های مختلف تولید، عوامل تولید، نوع بذر، عملکرد ... جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آماری جمع‌بندی‌های لازم در زمینه چگونگی تاثیر این شیوه‌ها بر تولید، افزایش سطح کشت و سایر عوامل ارائه می‌شود. این طرح در حال حاضر مراحل اجرائی خود را می‌گذراند و پس از تهیه پرسشنامه با همکاری سازمان ترویج استان به جمع‌آوری ...

چارچوب مفهوم توسعه پایدار بر تعلق "آینده به همه ما" و "برابری بین نسلها" استوار است . یکی از جنبه‌های مهم توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است که نه تنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید بلکه کیفیت محیط زیست و آب و خاک را نیز حفظ می‌نماید. یکی از کاستی‌های مفهوم توسعه پایدار، درک ناقص از تخریب محیط زیست و فقر و اعتقاد به ارتباط دو طرفه میان آنها است . اما در واقع ساز و کار روابط بین فقر و پایداری پیچیده می‌باشد که در شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت بوده و به تبع آن، ...

در این مقاله ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت آموزش عالی، تحقیقات و ترویج و همچنین مقایسه تولیدات کشاورزی و عملکرد محصولات با سایر کشورها و ارتباط بین تحقیق و ترویج در کشور بیان شده است . در پایان توصیه‌های این اجلاس که می‌تواند راه‌گشایی برای تصمیم‌گیری در جهت افزایش بهره‌وری یافته‌های علمی باشد ارائه می‌شود. ...

عوامل متعدد و بیشماری در فرآیند توسعه کشاورزی موثرند. از جمله این عوامل، آموزش و ترویج کشاورزی است . شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی در گرو امکانات و کیفیت نیروی انسانی شاغل و موظف به اجرای برنامه‌های ترویجی است . در این میان مروجان کشاورزی، این مربیان ایثارگر جوامع روستایی با تحمل مصائب و مشکلات موجود به هدایت هدفها و روشهای آموزشی و ترویجی در جهت دستیابی به اهداف مشخص شده، می‌پردازند. پس باید زحمات این عزیزان را که مجریان اصلی طرحهای ترویجی می‌باشند، قدر نهاد و با ایجاد زمین ...

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر براثربخشی دوره‌های آموزش کشاورزی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان اصفهان می باشد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است و تحلیل آن از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق به دو گروه آموزشگران و فراگیران شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی برگزار شده از سوی اداره کل تعاون استان اصفهان درسه گرایش تعاونی‌های فعال دامداری، زراعت و باغبانی، تقسیم شده‌اند. جهت تعیین حجم نمونه‌ها از جامعه فراگیران از فرمول کوکران استفاده شد که از میان 975 نف ...