عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 295

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

بررسی نقش و مشکلات مربوط به ترویج و آموز کشاورزی در شرایط کنونی شرکت و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح برنامه های آموزشی هدف این طرح بوده است . در این راستا ابتدا اطلاعات مربوط به ترویج و آموزش کشاورزی شرکت دخانیات را جمع آوری نموده و کلیه فعالیتهایی که صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد . سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با عوامل ترویجی در سطح کل شرکت، نقاط ضعف و قوت برنامه را مورد سنجش قرار داده و نهایتا پس از نتیجه گیری به ارائه راهکارهای مناسب می پردازیم. این بررسی ش ...

این تحقیق با عنوان (بررسی نوع و میزان کارآیی روشهای تدریس متداول و مناسب آموزشهای حرفه‌ای در مراکز آموزش کشاورزی) به منظور ارائه یک برنامه اصولی و مشخص در جهت بهبود وضعیت تدریس در مراکز آموزش کشاورزی انجام گرفت . تحقیق از نوع (علی قیاسی یا پس از وقوع) بوده و دارای یازده متغیر مستقل شامل (میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی، تعداد ساعات تدریس در هفته و تجربه تدریس مربیان، نظر مربیان در مورد نقش آشنایی آنان با فلسفه آموزش و پرورش ، همخوانی رشته تحصیلی با موضوع مورد تدریس ، شناخت از نظر ...

عرصه علوم و فنون کشاورزی همواره در معرض تحولات گوناگون با پیامدهای متفاوت قرار داشته است که برخی از آنها موجد نقاط عطفی در تاریخ کشاورزی جهان بوده‌اند. بدون تردید رویکرد کنونی محققین، مسئولان و کشاورزان به توسعه کشاورزی پایدار را می‌توان یکی از آن نقاط عطف به حساب آورد. بطور کلی در کشاورزی پایدار، کشاورزان به استفاده کمتر از مواد شیمیایی در اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و رعایت حقوق نسلهای آینده تشویق می‌شوند یقینا کارشناسان ترویج و مروجین کشاورزی از جمله کسانی ...

سازمان کشاورزان در جلب مشارکت مردم در طرحهای توسعه کشاورزی پایدار نقش مهمی ایفا می کنند.در این تحقیق با توافق سنجی نظرات خبرگان ترویج کشور و کشاورزان از 51 ویژگی استخراج شده برای سازمان کشاورزان در ایران 36 ویژگی مورد توافق دو گروه جامعه اماری قرار گرفت . این ویژگیها در تحلیل عاملی در هفت عامل اصلی سازماندهی شدند که عاملهای : مشارکت ، اقتصادی ، ساختار ، تشکیلات جغرافیائی ، عملکرد ، سیاسی و زمینه فعالیت نامگذاری شدند.مستقل بودن ، تشکیلات استانی ، هیات مدیره انتخابی ، مشارکت در ...

در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی و مدیریت نادرست منابع آبی، بخش کشاورزی با بحران منابع آبی مواجه شده است و نظر به اینکه متوسط مصرف منابع آبی کشور در بخش کشاورزی بیشتر از متوسط جهانی است، لذا یکی از راه حل‌های مهم بحران آب، مدیریت صحیح منابع آب توسط کشاورزان می‌باشد. هدف این تحقیق توصیفی - همبستگی، بررسی وضعیت موجود مدیریت آب توسط باغداران شهرستان مراغه و سنجش تمایل آنان به اجرای روش‌های مدیریت پایدار آب کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه باغدار شهرستان مراغه تشک ...

با استفاده از روش تحقیق توصیفی - همبستگی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ، ویژگیهای فردی و نیازهای آموزشی 100 نفر از باغداران زیتون شهر رودبار به منظور شناسایی نقش ترویج در توسعه و بهسازی باغهای زیتون با توجه به نیازهای آموزشی باغداران زیتون ، مورد مطالعه قرار گرفت . روایی ظاهری و درونی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصین و اساتید رشته های ترویج آموزش کشاورزی و باغبانی تایید شد . با انجام آزمون مقدماتی (Pilot-test) ، در روستای (( ویایه )) میزان اعتماد پرسشنامه در کل 90/0 به دست آمد ...

پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانهای کشاورزی تحت تاثیر ویژگیهای محیط آموزشی، آموزشگر، فراگیر، محتوای برنامه آموزشی، تجهیزات و امکانات آموزشی می‌باشد که در این تحقیق همبستگی معطوف به گذشته 5 استان کشور در جهان جغرافیایی بطور تصادفی انتخاب شوند و در هر استان یک هنرستان کشاورزی (تابع وزارت آموزش و پرورش ) و یک مرکز آموزش کشاورزی (تابع وزارت کشاورزی) بعنوان نمونه انتخاب شوند و سپس در هر دبیرستان تعدادی از دانش‌آموزان کلاسهای مختلف بطور تصادفی انتخاب شده و ضمن ثبت وضعیت تحصیلی نس ...

در سازمان‌ها، افراد و شغل‌های متفاوتی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارا هستند. امروزه در محیط کاری توانایی انجام کارها به وضوح، یک ضرورت و پیش شرط استکه بعضی از افراد به خوبی از عهده آن برآمده و برخی دیگر قادر به انجام آن نیستند. در این راستا یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی به سبک مدرن گریبان گیر سازمان‎‌ها شده است پدیده فرسودگی می‌باشد و به طور گسترده و فزآینده‌ای سلامتی شاغلین را نحن تاثیر قرار داده ا ...