عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سفید‌بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum Westwood) و شته جالیز (Aphis gossypii Glover) از آفات مهم محصولات گلخانه‌ای در سراسر جهان می‌باشند. جهت کنترل جمعیت این آفات در چند دهه‌ی اخیر توجه به ترکیباتی سازگار با محیط زیست و با منشأ گیاهی افزایش یافته است. لذا در این تحقیق سمیت تنفسی و نیز دوام اسانس گیاهان ترخون (Artemisia dracunculus L.) و شوید (Anethum graveolens L.) روی مراحل مختلف زیستی سفید‌بالک گلخانه (تخم، پوره و حشره کامل) و نیز حشرات کامل شته جالیز مورد بررسی قرار ...

اندامهای هوایی ترخون در اردیبهشت از اطراف کاشان جمع‌آوری گردیده و پس از خشک شدن در دمای محیط به روش تقطیر با بخار آب اسانس‌گیری شد، اسانس به صورت تک لایه روغنی با راندمان 0/3 درصد به دست آمد. ترکیبات متشکله اسانس بوسیله دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) و دستگاه گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف‌سنج جرمی (GC/MC) مورد بررسی قرار گرفت . از بین 10 ترکیب شناسایی شده در اسانس ترخون استراگول (76/7 درصد)، سیس‌اوسیمن (9 درصد)، ترانس اوسیمن (7/7 درصد) و لیمونن (3/8 درصد) بالاترین غلظت را داشت ...

گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) از نظر دارویی و صنعتی بسیار حائز اهمیت است. از ترخون به عنوان اشتها آور، مقوی معده، ضد انگل، محرک دستگاه گوارش و همچنین در درمان مارگزیدگی و رفع درد دندان استفاده میشود. شرایط جغرافیایی،‌ مواد دارویی فعال گیاهان دارویی من جمله ترخون را از لحاظ کمی و کیفی، تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از این رو جهت مقایسه میزان مواد موثره موجود در گیاه ترخون جمع آوری شده از سه ناحیه مختلف و شناسایی ترکیبات جدید در ترخون به تجزیه کیفی و کمی اسانس گیاه ترخون این س ...

در این تحقیق اثر ضد دردی گیاه ترخون که در طب سنتی از آن به عنوان مسکن، ضد رماتیسم و همچنین مسکن درد دندان یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر این است که تمامی دوزهای عصاره در تست فرمالین اثرات ضد دردی معنی داری نسبت به گروه کنترل ایجاد کرده و عصاره حاصل از روش پرکوله با دوز ‏‎800 mg/kg‎‏ بیشترین اثرات ضد دردی را نسبت به گروه کنترل ایجاد نمود. اثر ضد دردی عصاره حاصل از روش سوکسله و پرکوله تفاوت معنی داری نداشته است. در مراحل بعدی اثرات ضد دردی عصاره پرکوله با دوز ...

کمبود آ ب یکی از مهمترین عوامل غیر زنده محدود کننده عملکرد گیاهان محسوب می شود که اثر نامطلوبی بر رشد و تولید گیاهان دارویی نیز دارد . در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر دو توده گیاه دارویی ترخون ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط اتاق رشد و به صورت کشت گلدانی انجام شد. تیمارهای آبیاری جهت اعمال تنش عبارت بودند از: شاهد ( 49 درصد ظرفیت زراعی)، 1 T : 9 ? درصد ظرفیت زراعی و 2 T : 99 درص ...
نمایه ها:
ترخون | 
تنش | 

سرشاخه‌های گیاه ترخون (Tarrajon) به دلیل داشتن اسانس بعنوان ماده‌ای غذائی و داروئی در سراسر دنیا از جمله ایران مصرف می‌گردد. این گیاه که موطن اصلی آن سیبری است در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا کشت و تکثیر می‌گردد. نمونه‌های موجود در ایران از جمله فرمهائی هستند که بدلیل وجود آب و هوای خاص ایران از طعم و بو و مزه خاص برخوردار است . تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گیاه دارای ازال 4ˆ0 درصد اسانس می‌باشد. نظر به اهمیت خاص ترخون در صنایع غذائی ، بهداشتی و داروئی برآن شدیم که اجزاء عمده ...

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون بر عملکرد رشد، صفات لاشه، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم با استفاده از 432 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره بدون افزودنی ( شاهد)، جیره حاوی 0/5 درصد گیاه ترخون، جیره حاوی 1 درصد گیاه ترخون و جیره حاوی 5/1 درصد گیاه ترخون. عملکرد جوجه‌ها در مراحل مختلف و در پایان دوره آزمایش ثبت شد. در روز 34 آزمایش، خونگیری از ورید بال جهت اندازه‌گیری عیار پ ...

در این پژوهش اثر روغن‌های اسانسی نعناع، آویشن و ترخون بر عملکرد و تیتر آنتی‌بادی در جوجه‌های گوشتی بررسی شد. تعداد 240 قطعه جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی کاب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 5 تکرار و 6 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل: 1- جیره‌‌ی پایه (کنترل منفی)، 2- جیره‌ی پایه+mg/kg200 آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (کنترل مثبت)، 3- جیره‌ی پایه+mg/kg150 روغن اسانسی نعناع، 4- جیره‌ی پایه+mg/kg200 روغن اسانسی نعناع، 5- جیره‌ی پایه+mg/kg150 روغن اسانسی آویشن، 6- جیره‌ی پایه+ ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ترخون |