عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش اثر نوع و ترتیب 8 هفته تمرینات استقامتی ،مقاومتی،استقامتی –مقاومتی و مقاومتی-استقامتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی زنان 36-18 ساله شهرستان الشتر بررسی شد که روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده ازپیش آزمون و پس آزمون بود. درصدچربی بدن آزمودنیها با استفاده از کالیپر از سه نقطه سه سر بازو، فوق خاصره ای و چهار سر ران اندازه گیری شد و برای اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی VO2 max از آزمون 20 متری شاتل ران استفاده شد. برای اندازه گیری قدرت بیشینه ، از مع ...

بینایی در اغلب ماهیان حس بسیار مهمی است و نقش اساسی در تغذیه، تشخیص دشمن، جفت یابی، واکنش های تدافعی از جمله تغییر رنگ برای همانگی با محیط و استتار، مهاجرت عمودی و رفتار ماهی نسبت به قلاب و دام های ماهیگیری دارد. قابلیت های چشم به میزان زیادی توسط ساختار و عملکرد شبکیه تعیین می شود. گاو ماهی عمق زی (Neogobius bathybius) از خانواده گاو ماهیان (Gobiidae) و بستر زی بوده که در دریای خزر در اعماق 50-60 متری زندگی می کند. پس از تلف شدن ماهی بلافاصله چشم ها جدا شده و در محلول تثبیت ...

امروزه کنترل نشست نسبی در پی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به علت تاثیر منفی نشست‌های نسبی بر روی پی گسترده و سازه متکی برآن، مقدار آن ها بایستی به مقادیر مجاز آیین نامه محدود شود. نشست پی گسترده متکی بر شمع تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط بارگذاری، شکل پی و سختی نسبی بین پی گسترده با شمع و خاک زیر آن می باشد. در طراحی پی گسترده با شمع می توان موقعیت شمع ها را به گونه ای تعیین کرد که نشست های نسبی حداقل شوند. در تحقیق حاضر، برای یافتن چیدمان بهینه شمع ها در زیر پی گسترد ...

در این پایان‌نامه نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده بر روی تاثیر چیدمان و هندس? ریب بر روی الگوهای جریان دو فازی در کانال افقی با سطح مقطع مستطیلی ارائه و تحلیل شده‌اند. تمام آزمایش‌ها در آزمایشگاه جریان چند‌فازی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده‌اند. در این پژوهش از ریب‌هایی با ضخامت 2، 4 و 8 میلی‌متر با گام‌های ریب‌گذاری متغیر بین 40-25/6 میلی‌متر استفاده شده‌است. تمام حالات ریب گذاری در دو شرایط مختلف ریب‌گذاری بر روی دیواره‌های جانبی و ریب‌گذاری بر روی هر چهار دیواره مورد آزم ...