عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل آسیب زای مربوط به ویژگی های معلم دینی و پرورشی درتعلیم و تربیت دینیدانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه از دیدگاه مدیران مدارس آنها بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران1391 به تعداد 190 نفر بود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد - مدارس شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 92120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، ازپرسشنامه محقق ساخته که روایی آن ازطریق سنجش تجانس درونی س ...

علمای تعلیم وتربیت بر این باورند که میزان اعتقاد به دین و ثبات و قوام آن در بزرگ‌سالی، به میزان کار آمدی آموزش‌های دینی در دوران کودکی بستگی دارد. اعتقاد به این موضوع، این انتظار را به وجود می‌آورد که نسل نو جامعه‌ی اسلامی ما از اعتقادات راسخ‌تری برخوردار باشند اما شواهد مبین افزایش درجه‌ی آسیب‌پذیری دینی و مذهبی در نسل جوان جامعه است. کتاب‌های درسی، یکی از مهم‌ترین ابزار انتقال باورها و ارزش‌ها به فراگیران در نظام تعلیم و تربیت ماست لذا موضوع تحقیق حاضر ارزیابی برنامه‌ی درسی ...