عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1926

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق توصیف برنامه ها، تشکیلات، نیروی انسانی، بودجه و امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران و ارائه راهکارهای اجرایی بوده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق را ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه 50 دانشگاه و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصدسرانه) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله) استفاده شد. بخشی از یافته های تحقیق عبارتند از: -بین تعداد نیر ...

به منظور مقایسه تاثیر مصرف ویتامین ‏‎E‎‏، ویتامین ‏‎C‎‏ و ترکیب ویتامین های ‏‎C,E‎‏ بر پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال پس از یک فعالیت بدنی تا سر حد واماندگی در مردان تمرین کرده، 45 آزمودنی ورزشکار با میانگین سن 78/1 +-86/22 سال، قد 42/6+-07/174 سانتی متر، وزن 38/7+- 33/68 کیلوگرم، درصد چربی 04/2+-2/8 و حداکثر اکسیژن مصرفی 51/3+-44/47 میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در چهار گروه کنترل، ویتامین ‏‎E‎‏، ویتامین ‏‎C‎‏ و ترکیب ویتامین های ‏‎C,E‎‏ مورد مطالعه قرار گر ...

این پژوهش به منظور بررسی دیدگاههای اساتید و طلاب علوم دینی در ارتباط با جایگاه تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم انجام شده است . هدف اصلی این پژوهش ارائه نظرات ، بررسی وضعیت موجود، شناخت عوامل محدودکننده و ارائه پیشنهادات لازم جهت توسعه برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم تدوین شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه طلاب و اساتید عولوم دینی مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد که در سال تحصیلی 75-76 مشغول به تحصیل یا تدریس می‌باشند. جامعه ...
نمایه ها:
ورزش | 
اسلام | 
طلبه | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین ‏‎TQM‎‏ و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمانهای ورزشی کشور است . این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی، معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل تربیت بدنی و وزارت علوم است. ...

بعد از انقلاب فرهنگی ، واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو جز واحدهای رسمی دانشجویان محسوب شد. اما بعد از گذشت حدود 20سال ، هنوز واحدهای تربیت بدنی عمومی جایگاه حقیقی خود را نزد دانشجویان و مسئولین دانشگاهها بدست نیاورده است.از طرفی دیگر نیاز به داشتن مردمی سالم و با نشاط برای حفظ استقلال و سربلندی کشور، توجه جدی به ورزش مدارس و دانشگاهها را می طلبد. لذا تحقیق حاضر به منظور اخذ نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان پسر دانشگاههای تهران در مورد بهینه سازی تربیت بدنی یک و دو انجام گرف ...

سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی ، عاطفی - اجتماعی و روانی - حرکتی اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی و ورزش است . هدف این تحقیق ، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی است بدین منظور 423 نفر از معلمان ( 43 نفر زن و 81 نفر مرد ) ، محققان ( 32 نفر زن و 85 نفر مرد ) و دانش آموزان ( 177 نفر دختر و 186 نفر پسر ) ده شهر مرکز استان و شهرستانهای توابع تهران انتخاب شدند از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان استفاده شد . برای تعیین روا ...

این طرح در سطح دانشگاه شهید چمران صورت گرفته و در سال تحصیلی 72-73 به اجرا در می‌آید. هدفی را که بطور کلی دنبال می‌کنیم ارزشیابی و کیفیت اجرای واحد تربیت بدنی (1) می‌باشد. بدین لحاظ طرح سئوالاتی بصورت پرسشنامه تلاش گردیده تا اهداف طرح که همان سئوالات ویژه شامل روش تدریس ، نحوه اجرا ، میزان فراگیری حرکات ورزشی و زمان تشکیل کلاس است ، تدوین شده است . این پرسشنامه براساس نظرات دانشجویان و مربیان دانشگاه شهید چمران تشکیل شده و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‌ها موقعیت این واحد درس ...
 
هدف از پژوهش حاضر برسی اختلاف شاخص های تنفسی(FVC، FEV1) در گروه های با شاخص های ترکیب بدن (LBM، PF، BMI) و پیکرسنجی(WHR) متفاوت افراد سالم غیرفعال می‌باشد. بدین منظور 150 نفر (سن 22/25±2/93 سال، قد 177/22±6/18 سانتیمتر، وزن 71/64±11/81 کیلوگرم) با میانگبنBMI برابر 22/76±3/14 از دانشجویان دانشگاه اصفهان بطور تصادفی انتخاب شدند. با اسفاده از ابزارهای مربوطه مقادیر قد، سن، وزن ومیزان چربی نقاط مختلف بدن را تعین کرده و سپس توده چربی، بدون چربی بدن و BMI را از طریق آمار توصیفی و ب ...