عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه جو سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می پردازد . این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شیوه میدانی انجام گرفته است . جامعه آماری مورد نظر تحقیق حاضر شامل مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می باشد، که به علت محدودیت حجم جامعه ، کل جامعه مذبور به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است . جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه پایا و روا تحت عناوین : پرسشنامه جو سازمانی1 لایل سوسمان و سام دیپ2 و پرسشنامه خل ...
 
هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی کارکنان در سازمان های ورزشی المپیکی ایران بود. بدین منظور 78 مربی از میان مربیان تیمهای ملی لیگ برتر و باشگاهی که حداقل به مدت یک سال در رشته های المپیکی و آسیایی فعالیت داشتند به صورت در دسترس و غیر تصادفی انتخاب شدند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین روایی سازه و از پرسشنامه خودانگیزشی برای تعیین روایی همزمان استفاده شد. از روش های آلفای کرانباخ و دونیمه کردن آزمون با فرمول اصلاح اسپی ...
نمایه ها:

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیربهترین ساز وکار تامین سلامت جسمانی وبهداشت روانی محسوب می گردد ولذا سرمایه گذاری در آن موجب کاهش هزینه ها در بخش بهداشت،درمان ومراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و پایین آوردن سطح ناهنجاری های فردی واجتماعی می شود. ورزش در بهره وری ملی نیز نقش بسزایی داشته ومتضمن تاثیر مثبت برتولید ناخالص ملی کشور می باشد. اشتغال داشتن به امر تربیت بدن از طریق فعالیت های جسمانی ، فرصت منحصر به فردی برای مطالعه و فهم پیچیدگی های حیات اجتماعی را فراهم می کند .ت ...

چکیده هدف ازاین تحقیق ارتباط سبکهای رهبری مدیران ادارات تربیت استان اردبیل با رضایتمندی داوطلبان ورزشی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل 180 نفر از روسای هیئت های ورزشی فعال درسطح شهرستان های استان اردبیل می باشدکه نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیکی، چند عاملی رهبری(MLQ ) و رضایتمندی داوطلبان استفاده گردید.برای تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها از روش آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است. کلیه فرضیه ها با آزمون آماری ...

باوجود آنکه تحقیقات زیادی درمورد جنبه های روانشناختی،اجتماعی وجرم شناسی معتادان صورت گرفته است.اما اطلاعات بسیار اندکی درمورد ویژگیهای فیزیولوژیک واسکلتی آنان وجود دارد.ازاین روتحقیق حاضر به بررسی وضعیت بدنی ونیمرخ فیزیولوژیک معتادان پرداخته است.نمونه های تحقیق شامل 132نفر از معتادان مرد بامیانگین سنی 15/33سال بود که براساس جدول اودینسکی انتخاب شدند.جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه ومعاینات بدنی وآزمون های فیزیولوژیک صورت گرفت .پرسشنامه شامل اطلاعات مربوط به سابقه ونوع اعتیاد ...

جنبش المپیک با الهام از بازیهای المپیک باستان یوزان، به تدریج پس از رنسانس اجتماعی-فرهنگی اروپا شکل گرفت. بارون پی یردوکوبرتن اندیشمند فرانسوی ، در سازماند هی و انسجام تفکر المپیک ، نقش محوری و اساسی داشت. تفکر المپیک از دو بخش اساسی به نا بازیهای المپیک و حرکت یا نهضت المپیک (المپیک گرایی) تشکیل شده است. حتی پایه و اساس فکری بازیهای المپیک نیز از حرکت المپیک است که مفهومی عمیق و وسیعتر از آن دارد. در حرکت المپیک یا المپیک گرایی ، سلامتی و آرامش و در نتیجه تکامل فردی مهمتر و ...

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تحلیل عاملهای تنش زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی بود. جامعه آماری این تحقیق را 982 نفر از دبیران تربیت بدنی مدرسه های متوسطه شهر تهران تشکیل دادند. از میان آنها ، 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار مورد استفاده اندازه گیری ، پرسشنامه خود ساخته است که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی مجدد تعیین شده است. بین مشکلات رفتاری دانش آموزان ناکافی بودن تغذیه ...