عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف: سندرم فشار داخلی تیبیا (MTSS)،که معمولاً به عنوان شین اسپلینت شناخته می شود یک آسیب پرکاری در اندام تحتانی بوده و یکی از شایع ترین علل درد ساق پای ناشی از فعالیت در ورزشکاران می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین میزان فعالیت عضلات ساق پا، شاخص های آنتروپومتری و برخی شاخص های ترکیب بدن با شین اسپلینت می باشد. روش شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسه ای می باشد. از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد32 نفر در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان تربیت بدنی با پرمخاطب ترین رشته دانشگاهی کشور ، در دانشگاه ارومیه می باشد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی و حسابداری این دانشگاه تشکیل داده اند . تعداد نمونه برابر است با کلیه دانشجویان تربیت بدنی و حسابداری ورودی سال تحصیلی 1391– 1390 که تعداد آنها 123 نفر ( 63 نفر حسابداری و 60 نفر تربیت بدنی ) می باشد که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ، پرسشنامه محقق سا ...

جامعه پژوهش را 600 نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند که نمره قبولی در آزمون تئوری فراگیر را کسب کرده بودند .از این تعداد 233 نفراز بانوان بصورت تصادفی با میانگین سنی (6/093±27/11) سال ، قد (533/8±161/09) سانتیمتر ، وزن (9/34 ± 58/9) کیلوگرم انتخاب شدند. در این پژوهش که از نوع کاربردی به روش همبستگی توصیفی انجام شد ، اندازه گیری آنتروپومتری و ترکیب بدنی در مورد هریک از آزمودنی ها انجام شد، .ناهنجاری های لوردوز و کیفوز ب ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه‌ای فدراسیون پزشکی ورزشی بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور، (5538=N) بود،که تعداد 426 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و بیمه تایی ...

با تحول سریع علوم و فنون ،جوامع معاصر به طور فزاینده ای در حال تنوع و پیچیده شدن هستند.همگام با چنین تحولی،فرآیند آماده سازی نسل جوان برای زندگی،به عنوان متفکران مستقل،شهروندان مفیدومولدورهبران آینده ،باید متحول گردد.اما تحول در فرآیندهای تربیتی نیاز مند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی،بازنگری و بازآزمایی برنامه های آموزشی است باتوجه به افزایش جمعیت،محدودیت دانشگاههاوکارگاههای عملی ضرورت توجه به شیوه جدید آموزشی مشخص می گرددتا با ارائه فرآیند آموزشی در راس ...

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه سبک زندگي با قابليت کارآفريني (انگيزه پيشرفت، خلاقيت، ريسک پذيري، استقلال طلبي، مرکز کنترل) دانشجويان تربيت بدني در سال تحصيلي 87-88 بود. سوالات تحقيق با در نظر گرفتن مولفه هاي كارآفريني (انگيزه پيشرفت، خلاقيت، ريسک پذيري، استقلال طلبي، مرکز کنترل) مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي-همبستگي بود. جامعه آماري شامل 1400 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب ب ...

اختلال بدریختی بدنی شامل ترس شدید و افراطی از ظاهر جسمانی و احساس وجود نقص خیالی در بدن است،هدف تحقیق حاضر بررسی شیوع اختلال بدریختی بدنی بین دانشجویان دختر و پسررشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه رازی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 343 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 88-89 می باشد که تعداد 167 نفر رشته تربیت بدنی و 176 نفر رشته های غیر تربیت بدنی می باشند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نسخه ترجمه شده پرسشنامه ترس از بدریختی بدنی می باشد که شامل سه بخش اس ...

هدف از این پژوهش ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپنداره تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران نسبت به آینده شغلی خود می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی است. تعداد جامعه آماری 512 نفر بود که براساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر با 225 نفر تعیین گردیدو روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای بود. ابزارهای این تحقیق، پرسشنامه‌‌‌ی 9 سوالی ویژگی‌های جمعیت شناختی، پرسشنامه‌ی 21 سوالی میزان دانش‌ و آگاهی دانشجویان در زمینه ...

هدف این پژوهش تعیین نیمرخ خودکفایی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های شهر تهران بود. به این منظور، ابتدا پرسشنامه‌ای برای سنجش خودکفایی پژوهشی ساخته شد و اعتبار صوری و محتوایی آن براساس نظرسنجی از اساتید برجسته تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. سپس طی چهار مرحله، به ترتیب 48 دانشجو (سن: 2/69±26/93 سال، جنسیت: 27 زن و 21 مرد)، 176 دانشجو (سن: 4/03±28/65 سال، جنسیت: 82 زن و 94 مرد)، 192 دانشجو (سن: 5/21±27/37 سال، جنسیت: 103 زن و 89 مرد) و 30 دانش ...