عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 262

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه معلمان تربیت بدنی شهر خرم آباد در مورد کارایی کلاس‌های ضمن خدمت تربیت بدنی در سال تحصیلی 87-88 می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر خرم آباد که 171نفر می‌باشد و 118 نفر از دبیران تربیت بدنی با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده که در آن از پرسشنامه خانم بروغنی که حاوی 35 سوال بسته است استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی و درصد فرا ...

سابقه و هدف: درس تربیت بدنی در برنامه آموزشـی مدارس بخش مهم و سـازنده ای از تعلیم و تربیت به حساب می آید. با توجه به نقش اساسی معلمان در تربیت اجتماعی و ورزشی دانش آموزان، معلمان ورزش زمانی بیشترین کارایی را دارا خواهند بود که مشکلات و مسائل آنها برای اجرا و تدریس درس تربیت بدنی به حداقل برسد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تدریس درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران ت ...

در این پژوهش عوامل بازدارنده در اجرای روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی مقطع متوسطه بررسی و بر‌اساس مدل بردی با کشورهای انگلیس و ترکیه مقایسه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام دبیران تربیت‌بدنی مرد و زن آموزشگاه‌های مقطع متوسطه استان ایلام در سال تحصیلی 88-87 را شامل می‌شود. از میان روش‌های مطالعه تطبیقی روش جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است، استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر یک پرسشنامه استاندارد شده می‌باشد که در تحقیق خانمحمدی ...

هدف پژوهش حاضر نظرسنجی و نیازسنجی دوره‌های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرد بود.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرکرد (110=N)، بودند که نمونه آماری به روش سرشماری و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید(110=n=N). ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ی محققساخته‌ی ویژگی‌های فردی،هم‌چنین دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی نظرسنجی و نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت بود ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانمندسازی و بهره‌وری معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران بود. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران بالغ بر 1528 نفر در سال تحصیلی 92-91 بود. نمونه آماری به صورت تصادفی در دسترس و با توجه به جامعه آماری فوق الذکر و جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ، 314 نفر از معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران انتخاب ‌شدند و پس از پاسخ دادند به پرسشن ...

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی تعلیم و تربیت نقش مهمی را در فرایند رشد جسمانی و روانی ایفا می نماید و یکی از دروس اصلی در بسیاری از کشورهاست .توجه به درس تربیت بدنی در برنامه های آموزشی مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو ، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می داندو به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه ی جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه ی تربیت بدنی موظف می کند. هدف از اجرای این پژوهش ...

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین عوامل انگیزشی بهداشتی با رضایت شغلی معلمان تر بیت بدنی استان ایلام به روش همبستگی و به شیوه میدانی انجام شد جامعه آماری شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان ایلام بود(N=280) که تعداد 162 نفر از آنان به صورت نمونه گیری طبقه ای - تصادفی براساس جدول کرجسای و مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ( JDI ( ویسوکی و کروم( 1991) که اعتبار آن 86 .0 به دست آمد و پرسشنامه عوامل انگیزشی بهداشتی دانت ...

پژوهش حاضر رابطه ویژگی های شخصی، سابقه وشایستگی های شغلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی را مورد بررسی قرار داده است. کلیه معلمان تربیت بدنی مرد و زن در دوره های راهنمایی و متوسطه خراسان شمالی ،301 نفر بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، ولی271 نفر (90 درصد) در این تحقیق شرکت کردند. قسمت اول پرسشنامه تحقیق مربوط به اطلاعات شخصی، شغلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی معلمان تربیت بدنی بود و 16 سوال را در بر می گرفت. قسمت دوم ، پرسشنامه خود ...

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت برنامه تربیت بدنی مقطع پیش دبستانی در مهدکودک ها و مدارس دولتی شهر تهران است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با تقسیم بندی شهر تهران به پنج منطقه جغرافیایی، تعداد 372 مدیر و مربی از 186 مرکز پیش دبستانی از بین 1605 مرکز پیش دبستانی تهران به صورت نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده بوده است که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83 صدم سنجیده شد.نشان داد که 30/ 24 درصد مدیران و مربیان، میزان ام ...