عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث تربیت اجتماعی به دلیل اهمیت آن در شکل گیری رفتارهای اجتماعی، همواره مورد توجه همه‌ی صاحبنظران تعلیم و تربیت و همچنین جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی بوده است. اما این مسئله که تربیت اجتماعی را نمی توان جدا از بستر و زمینه‌ی آن یعنی جامعه، مورد بررسی قرار داد، کمتر مورد توجه و مداقّه قرار گرفته است. آرمان بشریت همواره تصویر کردن جامعه ای ایده‌آل و تلاش نمودن برای تحقق آن بوده است تا از بسترآن به آرزوهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند و زندگی توأم با آرامشی داشته باشد. این تصویر ...

هدف كلي اين پژوهش بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه سعدي است. و اين در حالي است كه امروزه مي‌بينيم كه به تربيت اجتماعي آنچنان كه شايسته است بها داده نمي‌شود. چرا كه زمينه بسياري از كجروي‌ها، انحرافات، اجتماع و محيط ناسالم است. از اين روست كه تربيت افراد جز با اهتمام به تربيت اجتماعي و ايجاد تحولات در جهت اهداف تربيتي به درستي ممكن و ميسر نيست. بنابراين تحقيق حاضر بر آن است كه تربيت اجتماعي را در گلستان سعدي عوامل موثر در تربيت اجتماعي در قالب خدمت به خلق، نوع دوستي، احترام به آرا ...

تحقیق حاضر به تبیین تربیت اجتماعی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می پردازد.پرسشهای پژوهش عبارتند از ،مفهوم ، اهداف ، اصول و روشهای تربیت اجتماعی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان . با توجه به اینکه ، تحقیق حاضراز نوع نظری است، برای ورود به قرآن و تفسیرالمیزان از روشهای استدلالی و تحلیلی استفاده شده ، و بر پایه مطالعات کتابخانه ای است . در مرحله اول با توجه به واژه تربیت اجتماعی، به تعریف تربیت و مفهوم تربیت اجتماعی، از ن ...

این پژوهش با هدف کلی بررسی دیدگاه تربیت اجتماعی گرامشی و تبیین مفهوم هژمونی و آثار و پیامد‌های آن برای تربیت اجتماعی می‌باشد و با تمرکز و تأکید بر دیدگاه گرامشی شکل گرفته است. روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی است. لذا به کمک استنتاج که یکی از روش‌های تبیین دلالت‌های تربیتی از دیدگاه فلسفی می‌باشد، به تبیین مفهوم هژمونی گرامشی پرداخته‌ایم و پیامدهای آن برای تربیت اجتماعی را بر اساس آثار او تدوین نموده‌ایم. تربیت اجتماعی عمدتا با گرامشی تداعی شده است ومهم‌تر از فهم این موضوع در ...

هدف از پژوهش جاضر بررسی نقش برنامه درسی پنهان در تربیت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهر بندرعباس بود، که با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی، پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی(علی مقایسه ای) می باشد، جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان مدارس دوره متوسطه نظری شهر بندرعباس و نمونه ای شامل 370نفر بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه برنامه درسی پنهان تهیه شده توسط بابری (1389) و تربیت اجتماعی برگرفته از پرسشنامه های سنجش مسئولیت ...

هدف پژوهش حاضر تبیین مختصات تربیت اجتماعی از منظر امام جواد (ع) است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که در این تحقیق پس از مطالعه متون کتاب ها و احادیث ذکر شده از امام جواد(ع)، نیایش ها، سخنان و احادیثی را که حول تربیت اجتماعی و ابعاد آن می باشد را دسته بندی و سپس به استخراج مبانی مربوط به بحث تربیت اجتماعی پرداخته شده است. جامعه در اين طرح محتواي کلیه کتاب هاو پایان نامه هاومقالات است که به بررسی و تبیین مختصات تربیت اجتماعی (مبانی-اصول- روشها) از منظر امام ج ...

یکی ازمعضلاتِ ریشه داری که منجر به مخدوش شدن تعامل‌های انسانی می‌شود، مسئله دگماتیسم است. دگماتیست نسبت به اندیشه اش به حدی از یقین می رسد که آنها را غیر قابل خدشه و همیشگی می پندارد و از طرفی نسبت به دیدگاه دیگری دارای روحیه لجاجت و حتی در پیش گرفتن رویه ای طرد گونه و تهاجمی، خواهد شد. اصول و روش‌ هایی که دگماتیسم ها در تعاملاتشان به کار می گیرند به شرح زیر است: اصل اول برابر نبودن انسان ها با هم است و روش هایی که دگماتیست ها از رهگذر آن این اصل را در عمل به کار می-گیرند شام ...

این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم علوم تجربی و قلمروی آن پرداخته و سپس به رویکردهای گوناگون در کلام دینی، شامل رویکردهای هرمنوتیکی، قبض و بسط تئوریک شریعت، رویکرد دائره‌المعارفی و رویکرد گزیده‌گویی پرداخته و با نقد آن‌ها به ارائه نظریه‌ای که به گمان نگارنده با اسلام تطابق بیشتری دارد می‌پردازد و در انتها به بررسی مفاهیم و تعاریف اسلامی در روانشناسی اجتماعی پرداخته و با گزینش نظریه اسناد در روانشناسی اجتماعی که آن را جامع‌ترین رویکرد می‌داند، به مقایسه یافته‌های آن با گزاره‌های د ...

پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است. فصل اول تحقیق، در مورد كلیاتی است كه در باب تربيت اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع) و نیز تربیت اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی و روانشناسی پرداخته است و همچنین تعاریفی از روش‌های تربیت اجتماعی ارائه داده است. در این فصل به تاریخچه تربیت اجتماعی و شرح و بیان آن می‌پردازیم. در فصل دوم به بررسی روش‌های تربیت اجتماعی با استناد به نهج البلاغه می‌پردازیم، از آنجایی كه انسان دارای خلقتی ویژه است، لذا تربیت ویژه هم نیازمند است، و تربیت اجتماعی ...