عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 361

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین تراکم (درصد و شدت آلودگی ) این انگل در جوامع جنگلی استان فارس، سه ایستگاه که از نظر پوشش گیاهی ، نیپ غالب میزبانهای انگل را تشکیل می داد، مشخص گردید. این مناطق شامل قسمتی از کوه فراشبند با مساحت 6246 هکتار با تیپ جنگلی غالب بادام و زالزالک، قسمتی از کوه سپیدان با مساحت 4500 هکتار با تیپ جنگلی غالب گلابی وحشی و قسمتی از کوه میمند با مساحت 4904 هکتار با تیپ ارژن و کیکم بودند. نمونه برداری در شبکه های 250*750 متری صورت گرفت. در هر شبکه یک قطعه نمونه (پلات) انتخاب ...
نمایه ها:
تراکم | 
جنگل | 

به منظور مطالعه اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد در سه ژنوتیپ نخود تحت شرایط دیم شمال خراسان تحقیقی در زمستان 1373 در ایستگاه تحقیقاتی منابع طبیعی شمال خراسان (سیساب بجنورد) به مرحله اجرا در آمد. هدف بررسی اثر تراکم کاشت بر خصوصیات مرفولوژی، فیزیولوژی، عملکرد، اجزا عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام مختلف نخود تحت شرایط دیم بود. رقم کاکا از تیپ دسی و رقم جم و یک توده محل از تیپ کابلی با سه تراکم 20 و 30 و 40 بوته در مترمربع در یک آزمایش فاکترویل در قالب طرح بلوکهای ک ...
نمایه ها:
نخود | 
تراکم | 
رقم | 
گیاه | 

به منظور ارزیابی اثرات تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و صفات مرفولوژیکی چهار هیبرید ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در تیرماه 1378 در شهرستان فیروزاباد منطقه جایدشت به اجرا گذاشته شد. نتایج این آزماش نشان داد که با افزایش دوره رسیدگی در هیبریدهای ذرت، عملکرد دانه نیز افزایش یافت و میانگین عملکرد در تراکم های 5/6، 5/7، 5/8 و 5/9 بوته در متر مربع به ترتیب 83/10، 10/12، 40/12 . 90/11 ت ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح کود ازته و تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد دو رقم ذرت سیلوئی، آزمایشی در سال زراعی 1373، در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد، با استفاده از طرح اسپیلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. سه تیمار کود ازته شامل (0 - 100 - 200) کیلوگرم در هکتار در پلات‌های اصلی، و سه تیمار تراکم شامل (7 - 5ˆ8 - 10) بوته در مترمربع با دو تیمار رقم شامل (Sc604-Sc704) بصورت فاکتوریل در پلاتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد: افزایش کود ...
نمایه ها:
تراکم | 
گیاه | 
رشد | 
ذرت | 
کشت | 
ازت | 

با توجه به اهمیت گندم و اثر کاهنده علف‌های هرز بر روی عملکرد آن، آزمایشی به منظور بررسی تراکم‌های مختلف یولاف وحشی بر روی خصوصیات کمی و کیفی گندم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. کرت‌های مورد آزمایش شامل: کشت خالص گندم، کشت خالص یولاف، تراکم‌های 10، 20، 35، 70، 140، 280، 350 و 400 بوته یولاف در تراکم ثابت 400 بوته گندم در متر مربع بودند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع بوته (گندم و یولاف)، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بی ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روند رشد و صفات زراعی دو رقم کلزای پاییزه، تحقیق حاضر اجرا گردید. در این تحقیق از طرح آزمایشی کرتهای دوبار خرد شده بر پایه بلوکهای کاملا" تصادفی در چهار تکرار استفاده شد. چهار تاریخ کاشت از 25ˆ6ˆ72 به فواصل ده روز به عنوان فاکتور اصلی، دو رقم کلزای پاییزه بلیندا و سرز به عنوان فاکتور فرعی و سه تراکم 40، 80 و 120 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعی فرعی بررسی گردیدند. کلیه اثرات اصلی و متقابل تاریخ کاشت ، رقم و تراکم بوته بر صفات ...
نمایه ها:
کلزا | 
تراکم | 
گیاه | 
ارقام | 
کشت | 
رشد | 

استئوپنی دیابتی یک عارضه شناخته شده ولی فراموش شده دیابت شیرین می باشد. گرچه در اکثر مطالعات از استئوپنی به عنوان یک عارضه ثابت شده نوع یک یاد می شود، نتایج بررسی های سنجش تراکم استخوان در بیماران دیابتی نوع دو متفاوت و گاه متضاد بوده است. با توجه به شیوع بالای دیابت نوع دو و استئوپنی در زنان یائسه و اهمیت اقتصادی- اجتماعی این دو، ما یک مطالعه کنترل شده را در مورد سنجش تراکم استخوان در زنان یائسه نوع دو طراحی کردیم. هدف از این مطالعه مقایسه یافته های سنجش تراکم استخوان در نوا ...
نمایه ها:
تراکم | 
زن | 

این پژوهش در سال زراعی 1391 -1390 در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- ایستگاه سرارود واقع در 17 کیلومتری کرمانشاه اجرا گردید این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با پنج ژنوتیپ عدس(گچساران، قزوین، ILL6037 (بیله سوار)،FLIP92-12L (کیمیا) و رقم محلی کرمانشاه و چهار تراکم بوته (150،200،250،300بوته در متر مربع)در چهار تکرار اجرا شد. هر تیمار آزمایشی در چهار خط 4 متری با فاصله خطوط 25 سانتی متری کشت شد. در این تحقیق 5 ژنوتیپ عدس شامل یک لاین پیشرفته ILL6037 ( ...
نمایه ها:
عدس | 
تراکم | 

از آنجا که تراکم نوعی ناکارایی می باشد دراین مقاله ابتدا تراکم با داده های فازی صحیح را با استفاده از روش مناسب بدست آورده و سپس میزان بهبود در خروجیهای مربوط به واحدهای دارای تراکم با دادههای فازی صحیح بدون کاهش میزان تراکم در ورودیها محاسبه شدها ست دراین مقاله علاوه بر اینکه داده ها صحیح فازی می باشند میزان تراکمنیز صحیح درنظر گرفته شده و مقدار صحیحی برای میزان تراکم در ورودیها بدست می اوریم. ...