عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مطالعه در مقیاس مخزن ، یک مخزن گاز طبیعی از نوع مخازن ترکدار طبیعی واقع در میدان نار به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابتدا سیال مخزن توسط یک معادله حالت مدل سازی گردید و سپس منحنی های تراوایی نسبی که صرفا برای مقادیر کشش بین سطحی تصحیح شده اند بدست آورده شد و در نهایت با استفاده از مدل نفت سیاه و تغییر در پارامترهای تطابق سهی شد که از اطلاعات دبی-افت فشار در آزمایش پس فشار انجام شده در یک چاه تطابق مناسبی گرفته شود . ...

مقادیر دقیق تراوایی نسبی سنگ مخزن یکی از اساسی‌ترین اطلاعات لازم برای بسیاری از مطالعات مخازن هیدورکربنی و خصوصا شبیه‌سازی آنها می‌باشد. روشهای مختلفی برای تعیین تراوایی نسبی وجود دارد که متداولترین آنها روش آزمایشگاهی جابجائی سیال درون مغزه گرفته شده از سنگ مخزن موردنظر می‌باشد. معمولا این آزمایش در شرایط آزمایشگاه(دما و فشار اتمسفری) و با سیالاتی غیر از سیالات واقعی مخزن انجام می‌شود. عقیده براین است که اطلاعات بدست آمده در شرایط اتمسفری نمی‌تواند منعکس‌کننده مقادیر تراوایی ...
نمایه ها:

مقادیر دقیق تراوایی نسبی سنگ مخزن یکی از اساسی ترین اطلاعات لازم برای بسیاری از مطالعات مخازن هیدروکربنی و خصوصا" شبیه سازی آنها می‌باشد. روشهای مختلفی برای تعیین مقادیر تراوایی نسبی وجود دارد که متداولترین آنها روش آزمایشگاهی جابجایی سیال درون مغزه گرفته شده از سنگ مخزن مورد نظر می باشد. معمولا این آزمایش در شرایط اتمسفری (دما و فشار پایین)و با سیالاتی غیر از سیالات واقعی مخزن انجام می شود. عقیده بر این است که اطلاعات تراوایی نسبت بدست آمده در شرایط اتمسفری نمی تواند منعکس ک ...
نمایه ها:
کشش | 
فشار | 
دما | 

میدان گازی کیش، یکی از میادین جنوب غربی ایران در حوضه رسوبی زاگرس بوده وشامل دو مخزن کنگان و دالان است. سازندهای کنگان و دالان به گروه دهرم تعلق دارند و از مهمترین مخازن گازی در منطقه خلیج فارس محسوب می شوند. ارزیابی پتروفیزیکی پارامتر تراوایی در دو حلقه چاه مورد مطالعه صرفا با استفاده از اطلاعات نمودارهای چاه پیمایی و به روش احتمالی صورت گرفت. برای ارزیابی دقیق، تصحیحات لازم بر روی نمودارها با در نظر گرفتن محل های ریختگی، اثرات محیطی، اثرات گاز و شیل انجام شد. بعد از انجام ت ...

در صنعت نفت تعیین تراوایی سنگ مخزن از مهمترین پارامترها در توصیف و مدل سازی ذخایر نفتی بشمار می رود . به دلیل موجود بودن اطلاعات چاه نگاری در اغلب چاه های نفتی، باید بتوان تراوایی را با روشی ارزان قیمت از روی داده های خام چاه نگاری، با دقت مناسب تخمین زد. هدف اصلی در این پایان نامه، تعیین تراوایی به کمک سیستم های هوشمندی از قبیل شبکه های عصبی و منطق فازی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران می باشد. در هنگام طراحی شبکه های عصبی از الگوریتم ژنتیک به منظور یافتن طراحی بهینه شبکه ها ...

یکی از تکنیک های متداول در پروسه ازدیاد برداشت ، تزریق حلال می باشد . تزریق بعضی از حلال‌ها در مخازن ، باعث به هم خوردگی تعادل ترمودینامیکی و تغییرات ترکیب درصد اجزای نفت مخزن شده و موجبات تشدید رسوب دهی آسفالتین و عواقب ناشی از آن را پدید می آورد . بدلیل اینکه رسوب آلی اجزای سنگین نظیر آسفالتین ، باعث افزایش فشار تزریق ، کاهش بسیار شدید تراوایی خلل و فرج ، گرفتگی و مسدود شدن محیط متخلخل ، تغییر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن و در نهایت کاهش تولید می شود . بنابراین قبل از شروع فراین ...

تراوایی نسبی و فشار موئینگی خواص ماکروسکوپی هستند که عموما جهت بسط قانون دارسی برای جریانهای چند فازی در محیط متخلخل بکار میروند. و مقادیر آنها از مهمترین طلاعات ورودی به مدلهای شبیه ساز جهت پیش بینی عملکرد و ارائه روشهای بهینه در بازیافت مخازن نفتی بکار می رود. با توجه به اختلاف حداقل ابعاد بلوکها در مدلهای شبیه ساز و ابعاد مغزه های مورد آزمایش، بکارگیری مستقیم آنها در مدلهای شبیه ساز مخازن باعث حذف اثرات مهم ناهمگونی لایه های رسوبی و عدم پیش بینی موثر و صحیح جریان سیالات در ...

چکیده ندارد.

در این تحقیق ، مطالعه ساختاری مخزن یعنی توزیع فضایی تراوایی سازند بنگستان در میدان منصوری با بکار بردن داده های چاه آزمایی و به کمک مدل ژئواستاتیستیک صورت گرفت. در گام نخست براساس داده های چاه آزمایی (داده های ساخت فشار) و دیگر اطلاعات مخزنی در این میدان، میزان تراوایی که یکی از پارامترهای اساسی در تجزیه و تحلیل مخزن و چاه می باشد در 28 حلقه چاه بدست آمد. نتایج تراوایی با استفاده از داده های چاه آزمایی بیشتر معرف خصوصیات ماتریکس و شکافهای موجود در سنگ مخزن می باشد از این رو ب ...