عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دریاچه ارومیه بعنوان یکی از بزرگترین دریاچه های ایران، مقصد نهائی مجموعه ای از رودخانه های شمالغرب کشور است. با توجه به تغییرات زیاد بارندگی و همچنین تغییرات دمای هوا، تراز آب نوسانات زیادی داشته است. آگاهی از این نوسانات در بررسی مسائل مرتبط، از جمله ریسک پذیری تاسیسات و سازه های وابسته، تغییرات ذخیره آبی دریاچه، ساخت و سازهای ساحلی، محیط زیست و بسیاری از عوامل دیگر اهمیت دارد. از اینرو رسیدن به یک تخمین قابل قبول از روند نوسانات در آینده با استفاده از روشهای نوین دنیا امری ...

سیستم ناوبری اینرسی بخش اصلی سامانه هدایت و کنترل خودروهای هدایت هوشمند از قبیل هواپیما، ماهواره، فضاپیما و انواع پرتابه‌ها می‌باشد و با توجه به پیشرفت‌های اخیری که در فن‌آوری ژیروسکوپ‌ها، شتاب‌سنج‌ها و مغناطیس‌سنج‌های نوع ریزالکترومکانیکی به دست آمده، استفاده از آن‌ها در حوزه وسیعی از کاربردهای ناوبری معمول گشته است. با توجه به این‌که دقت سنسورهای اینرسی کم هزینه در دسترس کم است، خطای تخمین مولفه‌های موقعیت به علت رشد سریع خطاهای ناوبری با گذشت زمان بسیار زیاد می‌شود؛ لذا عم ...

با قرارگیری پایه‌های پل در مقابل جریان، گردابه‌هایی در مقابل آن شکل گرفته که در نتیجه فعالیت آنها مواد بستر پیرامون پایه فرسایش یافته و چاله آبشستگی شکل می‌گیرد و در صورت کافی نبودن عمق پی و شمع‌های پایه پل، شکست پل را به دنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر تاثیر ضخامت و تراز کارگذاری سرشمع و نیز هندسه گروه شمع بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در آزمایشگاه هیدرولیک و مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان و در ف ...

این تحقیق به بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی استان گیلان در یک دوره آماری هشت ساله (1388-1381) با استفاده از روش های زمین آماری و مدل سازی کمی و کیفی آب زیرزمینی در این استان پرداخته است. روش های کریجینگ و عکس فاصله وزن دار با توان یک تا پنج برای درون یابی توزیع مکانی پارامتر هدایت الکتریکی استفاده شدند. داده ها مربوط به 130حلقه چاه شبکه پایش آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان گیلان بودند. در این راستا پس از نرمال کردن داده ها بهترین مدل واریوگرام به واریوگر ...

سـرریز جـانبی یکـی از متـداولترین سـازه های هیدرولیـکی اسـت کـه بـه عـنوان یـک سـازه انحـرافی در رودخـانه ها وکـانالهای آبیـاری وزهکشی ونیـز جهـت جـمع آوری فـاضلابهای شهـری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن نوع سـرریز در کـنارهْ کـانال تعبـیه شده وهنـگامی کـه ارتـفاع آب بـه تـراز تـاج سـرریز می رسـد به طـور اتوماتـیک مـازاد آب از کـانال اصـلی منـحرف می شـود.جـریان روی این نـوع سـازه از نـوع متغـیر تدریـجی همـراه با کاهـش جـریان می باشد. در سرریزهای جانبی متـداول تـاج سـرریز ...

پژوهش حاضر با موضوع «بررس سلامت روانی ومنابع استرس داوران بسکتبال،والیبال وهندبال وارتباط آن باعملکرد داوری»صورت گرفته است هدف از این پژوهش تعیین سطح سلامت روانی و منابع استرس زای داوران بسکتبال ،والیبال وهندبال و ارتباط آن با درجه داوری می باشد روش پژوهش، در مطالعه حاضر،توصیفی- همبستگی وعلی پس از وقوع می باشد.جامعه آماری ،شامل سیصدو هفده داور فعال می شدند که تعداد (167نفر)وبراساس جدول مورگان وبصورت تصادفی منظم نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند وباپرسشنامه نود سئوالی( SCL_90) ...

در کار حاضر دو لیزر حالت جامد سه ترازی یاقوت و چهار ترازی Nd:YAG پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در این پژوهش با رهیافتی نو اتلاف کاواک فقط در محل آینه خروجی در نظر گرفته شده است. سپس این دو لیزر به روش تفاضلهای متناهی در حوزه زمان شبیه‌سازی شدند. در این شبیه‌سازی اثرهای طول میله لیزر، طول کاواک، ضریب بازتاب آینه خروجی و هندسه دمش بر روی توان خروجی، زمان رسیدن به حالت پایا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش ضریب بازتاب آینه خروجی، توا ...

ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در عین حال که می‌تواند راهنمایی برای طراحی مدیریت سامانه‌های جدید باشد، با بازخورد نتایج عملکرد در همان سامانه قادر خواهد بود اصلاحات لازم در سامانه را بوجود آورده و پروژه را از شکست به موفقیت برساند. در این مطالعه، عملکرد سامانه زهکشی زیرزمینی در پایین آوردن سطح آب زیرزمینی، در بخشی از طرح 840 هکتاری شرکت کشت و صنعت ران، واقع در شهرستان بهشهر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور 10چاهک در ‌مسیر زهکش‌ها حفرمی‌گردد ونوسانات سطح آب آن‌ها ...

کنترل پیش‌بینی مدل یک روش جهت طراحی کنترل‌کننده بوده که شامل یک الگوریتم بهینه‌سازی آنلاین است و یک تکنیک کنترلی قوی به‌ویژه در صنایع فرایندی می‌باشد و این امر به علت توانایی‌های آن جهت اداره سیستم‌های چند متغیره که شامل محدودیت‌ها و هدف‌های چندگانه بوده می‌باشد. در این پایان‌نامه کاربرد MPC جهت سیستم مقیاس بزرگ زنجیره‌ای از نیروگاه‌های واقع بر رودخانه کارون به ترتیب شامل سد کارون4، سد کارون3، سد کارون1 و سد مسجدسلیمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در حال حاضر کنترل‌کننده‌های P ...