عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش تبیین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای فلسفه تدوین شده آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. بدین منظور، سیر تاریخی کاربرد فاوا با توجه به اسناد و مدارک به منظور آگاهی از وضعیت موجود فاوا در کشور و نقاط قوت و ضعف کاربرد فاوا به منظور سرمایه گذاری هرچه بیشتر در نقاط قوت و به حداقل رساندن تأثیر نقاط ضعف، در ابعاد شناختی، اجتماعی-فرهنگی، عاطفی-هیجانی و اخلاقی ارائه گردید. سپس با توجه به اینکه این پژوهش از جمله طرح های پژوهش کیفی به شمار می رود، با استفاده ...

این تحقیق به منظور شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش سازمان آموزش و پرورش استان گلستان به قصد طراحی و تدوین برنامه آموزشی بهینه برای برطرف کردن مشکلات و نارسایی ها در بین جامعه آماری به تعداد 45 نمونه آماری انجام شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پاسخ به سوالات تحقیق، پس از تهیه شرح وظایف کارشناسان، پرسش نامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت براساس دوره های آموزشی شغلی – اختصاصی طرح طبقه بندی مشاغل مبتنی بر نظام آموزش کارکنان دولت، در بین جامعه آماری توزیع شد. ...

انسان از ابتدای حیات خود در اندیشه بهتر زیستن و استفاده بیشتر از طبیعت برای ارضای نیازهای خود بوده و در راستای تحقق این اندیشه، خواسته و ناخواسته صدمات جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست خود وارد کرده است و امروزه در پی یافتن و اجرای راهکارهایی است که تا حد امکان این صدمات را جبران و کم کند. یکی از این راهکارها بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه مخصوصاً دانش آموزان از طریق آموزش است،آموزشی که شکل دهنده جهان فردا و سبب تغییرات پایدار در اندیشه و رفتار افراد شود. تحقیق حاضر یک تح ...