عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط غیرکلامی نقش بسیار مهمی را در محیط کلاسی ایفا می‌کند. استفاده مدرسان از مهارتهای ارتباط غیرکلامی، انگیزه زبان آموزان را افزایش داده، منجر به یادگیری پایدارتر در زبان آموزان می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی، مشاهده، و توصیف شیوه های استفاده مدرسان زبان انگلیسی از ارتباط غیرکلامی در کلاس درس می‌باشد تا رفتارهای غیرکلامی که مدرسان نشان می‌دهند را ثبت کند، میزان استفاده مدرسان از این مهارتها را بسنجد، مهارتهای ارتباط غیرکلامی که بیشترین و کمترین کاربرد را دارند مشخص سازد، و پ ...

چکیده ندارد.

بادرنظر گرفتن اهمیت زبان و گفتمان در رابطه با کتابهای آموزش زبان انگلیسی تحقیق حاضر در جستجوی بررسی گفتمانهای مورد استفاده ای است که بیشتر جنبه توافق شده دارند. این برسی در دو حیطه صورت می گیرد. بخش اول محتوی متون انگلیسی در سه گروه رده بندی شده اند(گفتمان فرکلاف): روابط شخصیتهای کتب، نقش اجتماعی آنها و محتوی و موضوع متن انگلیسی. نتیجه این تحقیق بیانگر طرح الگوی خاصی از گفتمان زبان انگلیسی جهت رضایت اجتماع مصرف کننده است. بخش دوم تجزیه وتحلیل شامل روش هالیدی است که جزئیات بی ...