عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 203

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این مطالعه که پاسخی به کمی تحقیقات در زمینه ی به کارگیری ضبط فیلم به عنوان روشی برای تدریس بازخوردی می باشد، سه گانه است: 1. این مطالعه در صدد بررسی محتوای تدریس بازخوردی با استفاده از ضبط فیلم بر آمدکه بیانگر دیدگاه های معلمین در مورد جنبه های مختلف تدریس مانند الگوهای ارتباطی در کلاس درس، جو عاطفی کلاس، تصحیح اشتباه و غیره است 2. این تحقیق به بررسی تفکرات معلمین و همکارانشان در مورد فرآیند تدریس پس از تماشای فیلم تدریس پرداخت 3. این مطالعه همچنین به بررسی تأثیر تدری ...

هدف اصلی این رساله طراحی ابزاری جهت سنجش دانش تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی می باشد. به علاوه، ابزار سنجش طراحی شده در این مطالعه برای بررسی ارتباط میان دانش تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی و تدریس متفکرانه و نیز ارتباط این دانش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. در راستای این اهداف پژوهش، ابتدا یافته های ادبیات مربوطه در کنار داده های جمع آوری شده از معلمان آموزش زبان انگلیسی و نیز متخصصین آموزش زبان مبنای نظری لازم جهت طراحی الگوی ده عنصری را فراهم آورد. ...

در جوامع امروزي، نظام آموزش عالي ارزشمندترين عاملي است كه هر جامعه‌اي براي رسيدن به‌‌توسعه در اختيار دارد. تدريس، تخصّصي‌ترين و اساسي‌ترين كاركرد آموزش عالي است و در سازمان‌هاي آموزشي اگر فرآيند تدريس به‌صورت اثربخش انجام نگيرد، اين سازمان‌ها به‌اصلي‌ترين هدف خود نخواهند رسيد. در ميان همۀ عوامل مؤثر بر يادگيري در آموزش عالی، استاد مهم‌ترین نقش را دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیادبخشی نظریه است. بدين منظور 15 نفر از اساتيد برج ...

در حالیکه در سه دهه گذشته جنبه های اخلاقی تدریس به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است، مطالعات زیادی در زمینه اخلاقیات نهفته در تدریس زبان انگلیسی انجام نشده است. از این رو نیاز به مطالعه در این زمینه احساس می شود. تحقیق حاضر به بررسی سه جنبه از موارد نادیده گرفته شده در حیطه اخلاق در آموزش زبان انگلیسی پرداخته است. بخش اول زیربنای فکری اخلاقی معلمان را مورد مطالعه قرار داده است. بخش دوم به بررسی تنشهای اخلاقی که معلمان زبان انگلیسی با آنها مواجه می شوند پرداخته است. و ...

هدف از این پژوهش، درک چالش های حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران از طریق بررسی دیدگاه های آنان است. در راستای رسیدن به این هدف، این پژوهش هم از رویکرد کیفی و هم از رویکرد کمّی در امر پژوهش بهره برده است. در رویکرد کیفی، از روش تئوری بنیادی استفاده شد و مصاحبه هایی با ده دبیر زبان انگلیسی و ده نفر از اعضای گروه های آموزشی زبان انگلیسی در اداره ی آموزش و پرورش شهرستان شیراز انجام گرفت. پس از کُد گذاری داده های به دست آمده، شماری از مفاهیم و مقوله ها آشکار گردیدن ...

بررسی ادبیات مربوطه در کشور در زمینه یادگیری زبان انگلیسی نشان می‎دهد که علی‎رغم اهمیت املا در فرآیند یادگیری به طور عام و یادگیری زبان انگلیسی به طور خاص، این مولفه از جایگاهی متناسب با اهمیت آن برخوردار نیست و عمدتاً نادیده گرفته شده است. تحقیقات گسترده‎ای در خارج از کشور در مورد ماهیت این مولفه صورت گرفته است، در حالی که به جرأت می‎توان گفت در داخل کشور گامی در مورد درک ماهیت آن و فرآیندهای درگیر در یادگیری و کسب این مهارت برداشته نشده است. تحقیق حاضر تلاشی در جهت جلب توجه ...

امروزه الگوهای نوین تدریس بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید صاحبنظران و اندیشمندان تعلیم و تربیت می باشد و استفاده مطلوب از آنها در نظام های آموزشی توصیه می شود. استفاده از الگوهای نوین تدریس در آموزش موجب تسریع در تحقق اهداف آموزش و پرورش می شود. در شرایط امروز که وسعت اطلاعات موجود با توانایی افراد در استفاده از آن همخوانی ندارد، معلم نباید به مثابه مخزن دانش صرفا به سخنرانی و انتقال و اطلاعات بپردازد، بلکه باید در افزایش مهارت تفکر و استدلال شاگردان خود بکوشد و آنها را از مر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین باورهای معرفت‌شناسی شخصی دبیران رویکردهای تدریس آنان در شهر سنندج بود. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دبیران دبیرستان‌های دولتی شهر سنندج بود. نمونه به تعداد 114 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه بود که شامل 35 گویه بود که 25 گویه‌ی اول باور‌های معرفت‌شناسی شخصی دبیران و 10 گویه‌ی دوم رویکردهای تدریس دبیران را می‌سنجید. با استفاده از ...

امروزه کیفیت آموزش، به ویژه در آموزش مجازی که روز به روز توسعه می‌یابد، اهمیت زیادی دارد. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مدام به ارزیابی از کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آموزش، باورهای آموزشی آموزش‌گران است. باورهای آموزشی از جمله جهت‌گیری‌های برنامه درسی شکل‌دهنده رفتار آموزشی آموزش‌گران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تدریس مجازی استادان با توجه به جهت‌گیری‌های برنامه درسی آنان و ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت بود. این پژوهش از ن ...