عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی روند، میزان و موقعیت تخریب گستره جنگل در یک دوره 47 ساله در جنگل‌های زاگرس شمالی در محدوده‌ای به مساحت 8120 هکتار در اطراف سردشت انجام گرفت. از دیگر اهداف این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فیزیوگرافی، انسان ساخت، میزان جمعیت، درصد شاغلین و باسوادی در تغییرات گستره جنگل بود. نقشه گستره جنگل سال 1334 و 1381 از روی فتوموزاییک رقومی عکس‌های هوایی تهیه شد. نقشه‌های فیزیوگرافی و عوامل انسان ساخت از روی نقشه‌های توپوگرافی 1/5000 منطقه تهیه و به طبقه‌های مناسب طبق ...

شاید مهم‌ترین عاملی که چهره زمین رادرخیلی ازقسمت‌های دنیا تغییرداده،پاک‌سازی جنگل‌ها بوده است.در طول قرن‌ها، جنگل‌ها به طورمرتب مورد استفاده بی رویه انسان بوده و بارشد جمعیت دنیا، به طورمداوم تبدیل و یا تغییریافته‌اند. ايران، به دليل قرار گرفتن روي كمربندخشك جهان، درزمينه‌ي پوشش جنگلي فقيربوده وجزوآخرين كشورهايي است كه داراي جنگل است. متأسفانه با توجه به رشد سریع تخریب جنگل‌ها و عدم موفقیت راهکارهایی که برای حل این مشکل به کار گرفته شده است در این تحقیق سعی در شناسایی عوامل م ...

فرسایش خاک پدیدهای اجتنابناپذیر است که بهصورت تشدیدشونده منجر به تخریب خاک میشود. همچنین فرسایش خاک از مهمترین مشکلات زیست محیطی ، کشاورزی و تولید غذادر جهان است که تأثیرات مخربی بر تمام اکوسیستمهای طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد. از بین رفتن پوشش گیاهی بهویژه درختان سبب فرسایش و هدررفت خاک میشود. حال آنکه ارزیابی مقایسهای نقش پوشش جنگلی بر مولفههای هیدرولوژی کمتر بررسی شده است. از اینرو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر تخریب جنگل بر تولید رواناب و رسوب در پلاتهای فرسایشی به ا ...

فاکتور اساسی موثر بر فرسایش خاک در اراضی جنگلی موادی مانند لاشبرگ و تاج پوشش اشکوب زیرین میباشند که کف جنگل را میپوشانند. پوشش کف مانعی در مقابل انرژی فرساینده باران است که از بین تاج پوشش عبور و به سطح خاک برخورد مینماید. بهگونهای که فقدان پوشش کف در سطح زمین از عوامل عمده تخریب سطح خاک توسط فرسایش پاشمانی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش زیر اشکوب درختان جنگلی در قسمتی از جنگلهای خزری، بر میزان فرسایش خاک میباشد. بدین منظور 6 پلاتهای فرسایشی با ابعاد 1 در 1 در مناطق مور ...

جنگل های بلوط یاسوج در گذشته نه چندان دور پوشیده از درختان انبوه و سایر رستنی ها بوده است در حالیکه امروزه به دلیل افزایش جمعیت انسانی، چرای مفرط دام، قطع اشجار و بهره برداری بی رویه از درختان و درختچه ها توسط اراضی کشاورزی و تاسیسات ساختمانی و ... چهره آن کاملاً تغییر و به جنگل های مخروبه تبدیل گردیده است. به استثناء مناطقی که از دسترس دام و انسان خارج بوده در سایر نقاط، جنگل به شدت تخریب و به صورت تک درختان معیوب و جست گروههای پراکنده به چشم می خورد. این تحقیق مروری است به ...

از مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید بهترین اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. شیوه های مختلفی برای مطالعات آماری وجود دارد که در تمامی آنها، اثر تغییرات در یک یا چند متغیر مستقل روی رفتار متغیر وابسته مشاهده می‌شود. این قابلیت و توانمندی برای آمار و روشهای آماری سبب گردیده تا کاربرد این علم برای تعیین عوامل موثر بر پدیده های مختلف، و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آنها بر این پدیده ها روز به روز گسترش یابد. یکی از پدیده هایی که همواره همراه ط ...

یکی از جرایم و پدیده‌های خطر آفرین برای محیط زیست، تخریب جنگل می‌باشد و منظور از آن ایجاد هرگونه تغییر در عناصر تشکیل دهنده‌ی جنگل است که منجر به کاهش سطح پوشش و تولید در جنگل و انقراض بعضی از عناصر آن می‌شود به طوری که جنگل نتواند نقش اقتصادی و زیست محیطی خود را به صورت مستمر ایفا کند. نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و نوع اقدامات سرکوب‌گرانه اتخاذ شده در مواجهه با مرتکبان این پدیده، سیاست کیفری ایران را تشکیل می‌دهد. درتحقیق حاضر، ماهیت جرم تخریب جنگل، شیوه های ارتکاب، ...

با توجه به اهمیت جنگلها به عنوان منابع طبیعی با قابلیت تجدید پذیری پایین و در برخی موارد تجدید ناپذیر، شناسایی عوامل موثر بر تخریب این منابع، ارزیابی میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها، مدلسازی روند تخریب جنگلها با استفاده از تکنیک های محاسباتی مبتنی بر کامپیوتر و در نهایت پیش بینی رفتار این پدیده، به منظور تدوین برنامه‌های مناسب جهت حفاظت از جنگلها و کاهش سرعت تخریب آنها لازم و ضروری می باشد. تخریب جنگل با همه عوامل مختلف تشکیل آن و اشکال گوناگونش دارای یک بعد مکانی می باشد، بطو ...

جنگلها و مراتع کشور، با داشتن حداقل 5200 میلیارد ریال چوب سرپا و 7800-7500 گونه گیاهی از جمله گیاهان دارویی و صنعتی است که در این حوزه تنها صادرات ریشه و عصاره شیرین‌بیان در برنامه اول به 29 میلیون دلار رسیده است ، از طرفی تامین علوفه 90 درصد دام کشور به مدت 6 تا 9 ماه و به میزان 5/5 میلیون تن TDN، حفظ آب و خاک ، مبارزه با آلودگی هوا و تامین مواد سوختی اهمیت فراوانی در اقتصاد کشور دارد. اما روند رو به افزایش سیل در سه دهه اخیر بیانگر تخریب هر چه بیشتر منابع طبیعی است به طوری ...