عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که با روش تاریخی و توصیفی انجام شده است، هدف اصلی آن بررسی تاثیر زمینه های تاریخی و سیاسی بر روند فعالیت های علمی حضرت امام جعفر صادق (ع) است. بر اساس مطالعات انجام شده، با وجود آثار و تحقیقات زیادی که در زمینه ابعاد مختلف زندگی امام صادق (ع) تالیف شده، اما تقریباَ در هیچ کدام به تاثیر سیاست بر گسترش علوم در دوره امام صادق (ع) پرداخته و توجه نشده است، از این رو در این تحقیق این ضرورت حس شده و به آن پرداخته شده است. مهمترین یافته های این پژوهش (بر پایه فرضیه های ت ...
نمایه ها:
علم | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نماز | 

این مجموعه که با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه تهران گردآوری شده، شامل مباحثی، همچون: فن و دانش فنی، اختراع بنیادی و یک سلسله نوآوری، تحولات نسل تکنولوژی از مکانیزاسیون تا ژنوژنتیک ، پیشرفت فن و کاهش هزینهء سرمایه‌گذاری، جای‌گزینی نیروی فکری به جای نیروی سیری در فعالیتهای تولیدی، گسترش توانایی تسلط انسان بر طبیعت ، تحولات علم و دانش فنی در ژاپن و آینده بشر می‌باشد. در پایان این مجموعه، دو نمودار از درصد بودجهء تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی د ...
نمایه ها:
ژاپن | 
بودجه | 
پژوهش | 

چکیده ندارد.