عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان ها با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش تعیین وضعیت ابعاد مدیریت تحول سازمانی در دانشگاه های شهرستان بهبهان ...

با توجه به اینکه در سازمانهای امروزی رقابت و باقی ماندن در این عرصه از اهمیت فوق العادهای برخوردار است بایستی مسایل و مشکلاتی که این موضوع را تحت تاثیر قرار می دهدو باعث خارج شدن سازمان از این گردونه می شود را مورد تحقیق و بررسی قرار داددر حال حاضر این سازمان (بنیاد تعاون اجا)با یکنواختی و رکود در امور مواجه است که ممکن است این تاخیر وکندی در دستیابی به اهداف باعث ایجاد نارضایتی در مشتریان و ازدست دادن انان بینجامدو این سوال مطرح است که چگونه می توان سازمانی پویا و توانمند دا ...

امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران در سازمان ها عدم استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است.توانمند سازی منابع انسانی یکی از نگرش های مهم جدید است که در عصر حاضر توسط سازمانها برای بهره مندی هرچه بهتر از ظرفیت های بالقوه منابع انسانی به کار گرفته می شود.از طرفی اغلب اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان،توانمند سازی کارکنان را به عنوان یک راهبرد اثرگذار برای دستیابی به برنامه های تحول سازمانی معرفی می نمایند.پژوهشی را که م ...

اجبار سازمان‌ها به پيگيري برنامه‌هاي تغيير و تحول جهت افزايش احتمال بقا و رقابت مؤثر در تطابق با دگرگوني‌هاي محيط از يك سو و تأثيرگذاري اين مهم بر فرآيندهاي کسب‌و‌کار و زير-ساخت‌هاي آن، به‌ويژه فرهنگ سازماني؛ به‌منظور اجراي موفقيت‌آميز اين برنامه‌ها از سويي ديگر؛ بيش از هرچيز هماهنگي ميان اهداف، استراتژي‌ها و اصول فرهنگي سازمان را طلب مي‌كند. اين ضرورت ما را بر آن داشت تا به‌منظور بررسي دقيق‌تر موضوع، پژوهشي را با عنوان تبيين رابطه استراتژي (بر‌اساس مدل استراتژي‌هاي رقابتي عم ...

این پژوهش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با آمادگی پذیرش تحول سازمانی را می‌سنجد. اهمیت این پژوهش در نظر گرفتن مسائل انسانی در تغییر است. بدون پرداختن به مسائل رفتاری، تغییر عملی نخواهد شد. جامعه آماری این پژوهش اداره مرکزی بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، اقتصادنوین، رفاه کارگران، سرمایه و سینا است که شامل 3980 کارمند ومدیر می‌باشد. نمونه حاصله شامل 350 عدد است و آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش جهت آزمون فرضیه‌های اصلی و فرعی عبارتند از: آزمون هبستگی پیرسون و مدل معادلات سا ...

در عصر نوین تحول یک ضرورت سازمانی است، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان‌ها ، تحول و تغییر می‌باشد، چرا که در محیط‌های ‏متغیر امروزی سازمان‌ها بایستی هوشمندانه از خود واکنش نشان داده و حتی تحول را خلق کنند. این پژوهش با هدف بررسی سطح تحول‌پذیری کارکنان دانشگاه بیرجند و رابطه آن با مولفه‌های هوش سازمانی انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان دانشگاه بیرجند بود که از این تعداد، 136 نفر به عنوان گروه ...

چکیده: مدیریت همواره از مهمترین و تاثیرگذارترین مناسب برای پیشبرد اهداف سازمان می باشد و مهارت های ارتباطی به عنوان یک هنر در جهت ایجاد تحول سازمانی جزء جدایی ناپذیر آن است. بنابراین ارتباطات خوب، به خصوص وقتی یک مدیر در حال پرورش روحیه جمعی است یا وقتی که کارکنان به واسطه تغییرات سازمانی پی در پی، یا تنگناهای اقتصادی، احساس ناامنی و تهدید می کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق پیش رو به صورت کمی بوده و از طریق پیمایش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پیمایش کارمن ...

به دلیل تغییر و تحولات محیطی و به تبع آن تغییر در الگوهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی، سازمان های با مسائل مشکلات زیادی مواجه شده اند. بنابراین همگامی با این تغییرات مستلزم درک و شناخت کامل از وضعیت فعلی سازمان و پتانسیل ها فعلی آن می باشد. امروزه بزرگترین مسأله ای که هر سازمان با آن روبرو است مسأله تحول و دگرگونی است و مدیریت تغییر یکی از مهمترین مباحث علم اداره ی سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمانی در ستاد دانشگاه آزاد تهران مرکز ا ...

آنچه تغییر نمی‌کند « تغییر» است. سازمان‌ها به مثابه سیستم‌های باز اجتماعی که در محیط پویای بازار و رقابت قرار دارند، نیازمند بهبود، تغییر و توسعه دایمی هستند. بدیهی است که اعمال این تغییرات خود نیازمند فرایندهایی است که باید مدیریت شوند تا تغییرات مورد نظر به بهترین وجه و با کمترین هزینه و زمان محقق گردند و این امر نیازمند سازگاری حداکثری فرایندها و مدیریت تحول با سازمان است. لذا با توجه به نقش حیاتی مدیریت تحول در چگونگی به ثمر رسیدن تغییرات در سازمان‌ها، ارزیابی مدیریت تح ...