عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور شناسایی سازگاری ده رقم چمن آفریقایی با شرایط اقلیمی اصفهان یک آزمایش مزرعه ای (در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در محل پارک پیروزی خمینی شهر و برای بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر روی رشد، نمو، کیفیت و میزان جذب عناصر ده رقم چمن آفریقایی یک آزمایش گلخانه ای (به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان 1381 به اجرا درآمد. ده رقم چمن آفریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری (3/30، 93/6، 20/10، ...

این تحقیق به منظور ایجاد لاین های پرمحصول و متحمل به شوری از رقم با عملکرد بالا ولی حساس به شوری (والفجر) همچنین ایجاد لاین های با تحمل گسترده و بالا به شوری از ارقام با تحمل نسبی به شوری (افضل، آشار و آریگاشار) با استفاده از تنوع سوماکلونی انجام گردید. در این بررسی غلظتهای مختلفی از نمک کلرور سدیم (3، 4، 5، 6، 8 و 10 گرم در لیتر) و ترکیبی از املاح کلرور سدیم و کلرید سدیم ( به ترتیب 5/6 و 5/3 گرم در لیتر) در محیطهای کشت حاوی کالوس ارقام مختلف جو مورد استفاده قرار گرفت. جنین ...

تنش شوری از مهمترین مشکلات کشاورزی جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که از طریق تاثیرات مخرب اسمزی و یونی از رشد گیاهان جلوگیری می کند. به جز مناطق شمال کشور، ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک بوده که بیش از نیمی از زمین‌های قابل کشت آن دارای مشکل شوری می باشند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کنجد و گزینش ومعرفی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری با استفاده از شاخص‌های تحمل به شوری، تعداد 8 توده بومی کنجد( توده بومی ارزوئیه، اردستان، شیراز، صفی‌آباد، گرگان، سیرجان ...

بمنظور بررسی تنوع هاپلوتیپیQTL های کنترل کننده تحمل به شوری در گندم، 100 لاین کرانه‌ای گندم نان که شامل ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به شوری گندم نان بودند در قالب طرح لاتیس دوگانه با دو تکرار در شرایط مزرعه‌ای شوری (Ece= 10 dsm-1) و نرمال (Ece= 4 dsm-1) در یزد و کرمان ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را بین ژنوتیپ‌ها نشان داد. در نهایت با توجه به نتایج عملکرد بدست آمده از محیط‌های مختلف لاین‌های شماره 26،40، 48 ،51، 49، 54، 55، 59، 60، 66، ...

تحقیق حاضر به بررسی نقش سه ژن ترنسپورتر (ناقل) Tasos1، Tanhx1 و Tahkt1;1 در مکانیزم‏های دخیل در انتقال و کدهبندی سدیم طی تنش شوری در دو رقم آستانهای متحمل و حساس گندم نان میپردازد. به همین منظور بذور 4 رقم متحمل و حساس شناخته شده گندم نان شامل ارقام ارگ (متحمل)، ماهوتی (متحمل)، قدس (حساس) و مغان3 (حساس) پس از جوانه زنی به محیط هوگلند منتقل و به روش هایدروپونیک و در قالب طرح کرتهای خرد شده (تنش کرت اصلی و رقم کرت فرعی) بر پایه طرح کاملا تصادفی، در 3 تکرار در گلخانه پژوهشکده بی ...

کشت کلزا به عنوان یکی از مهمترین (سومین) گیاهان روغنی جهان می‌تواند قدم موثری در خودکفائی و بی‌نیازی کشور از واردات روغن باشد. این گیاه در اراضی شور منطقه گرگان و گنبد عملکرد مناسبی از خود نشان داده است ولی اطلاع دقیقی از میزان مقاومت و نحوه پاسخگوئی این گیاه در مراحل مختلف رشد وجود ندارد. برای شناخت و تعیین آستانه تحمل این گیاه در برابر تنش شوری بررسی حاضر در سه مرحله اجرا می‌گردد: -1 بررسی و مقایسه مرحله جوانه‌زنی در درصدهای مختلف آب شور با هدایت الکتریکی معادل 4 تا 16 میلی ...
نمایه ها:
رشد | 
شوری | 
کلزا | 

لوبیا (Phaseolus vulgaris) یکی از منابع ارزشمند پروتئین گیاهی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. در حال حاضر، شوری به ویژه شوری ناشی از کلرید سدیم، یکی از مشکلات جدی کشاورزی است که بر تولید محصولات زراعی اثر نامطلوب دارد. تاکنون دانشمندان روشهای گوناگونی را در راستای افزایش تحمل به شوری در گیاهان زراعی پیشنهاد کرده اند. یکی از این روشها که اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است استفاده از سیلیکون می باشد. در پژوهش حاضر اثر تغذیه سیلیکونی بر افزایش مقاومت به شوری درچه ...

این پژوهش در قالب سه آزمایش به منظور نیل به هدف نهایی شناسایی نشانگرهای ریزماهواره همبسته با مکان‌های ژنی مرتبط با صفات فیزیولوژیک تحمل به تنش شوری در گیاه گلرنگ اجرا گردید. تلفیق نتایج آزمایش‌های اول و دوم برای اجرای آزمایش سوم به‌کارگرفته‌ شد. در آزمایش اول پاسخ‌های فیزیولوژیک هشت ژنوتیپ انتخابی گلرنگ که بر مبنای نتایج تحقیق قبلی در مزرعه شور انتخاب شده بودند، (چهارژنوتیپ حساس و چهار ژنوتیپ متحمل به شوری) در پنج سطح مختلف شوری در شرایط کشت گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ...

شوری یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. لذا برای مقاومت به این تنش، ژنوتیپ‌های مختلف باید ارزیابی شوند. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل ژنوتیپ‌ (12 رقم تریتیکاله، 3 رقم گندم و 1 رقم چاودار) و سطوح شوری (0، 7، 14 و 21 دسی‌زیمنس کلرید سدیم و کلرید کلسیم) بود.صفاتی از جمله سدیم، پتاسیم،صفات عملکردی و بررسی شده است ...
نمایه ها:
گندم |