عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل گفتمان انتقادی یکی از رویکردهای نوین در تحلیل متون وگفتمان هاست. مفاهیم اساسی در تحلیل گفتمان انتقادی را اندیشمندانی مانند فوکو، وان دایک، نورمن فرکلاف و دیگران بیان کرده اند . ابزارهای این تحلیل شامل ایدئولوژی، قدرت، هژمونی ، بیگانه سازی ، بافت موقعیتی گفتمان ، بینامتنیّت ، انسجام ، واژگان و دستور است. در این رساله، رویکرد تحلیلی نورمن فرکلاف برای تحلیل گفتمان انتقادی که شامل سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است ، برای تحلیل خطبه های سیاسی اهل بیت (ع) ، بنی امیّه و بنی عبّا ...

تحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی بین‌رشته‌ای است که ورود آن به عرصۀ علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، ارتباطات و ... به دورۀ جدید بر می‌گردد. بیشترین تأکید این رویکرد بر این نکته است که چه کسی، در چه موقعیتی و با چه هدفی از زبان استفاده می‌کند. نظریه‌پردازان متعددی در این عرصه ظهور و نمود یافته‌اند که یکی از این نظریه‌پرازان نورمن فرکلاف است. در رویکرد فرکلاف، متون در سه سطح توصیف، تفسیر و تبین بررسی و تحلیل می‌شوند. کشف‌المحجوب - اثر ابوالحسن علی بن عثمان هجویری که یکی از نخستین آثاری ...

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به متن در حوزه ی ادبیات، و با اتخاذ روش تحلیل گفتمان انتقادی در تلاش است تا به تبیین قدرت و قدرت طلبی در شخصیت ادیپ در نمایشنامه ی ادیپ شهریار بپردازد. برای این مهم با تکیه بر نظریات میشل فوکو دیرینه شناس فرانسوی رویکرد اصلی پژوهش انتخاب شد. این پژوهش شامل پنج فصل است. در فصل اول به کلیات تحقیق از جمله طرح مسئله، اهمیت تحقیق، پرسش ها و فرضیه های تحقیق و همچنین روش و مراحل کار می پردازیم. در فصل دوم ابتدا با ارائه تعاریفی از مفاهیم گفتمان، تحلیل گف ...

تحلیل گفتمان، امروزه گرایشی بین رشته ای در مجموعه دانشهای علوم انسانی و علوم اجتماعی است. این رویکرد در ادبیات از اواسط دهه 1960م تا 1970م، ظهور کرده است و از اندیشه های زبانشناسان، نشانه شناسان، محققان هرمنوتیک و آرای میشل فوکو سرچشمه می گیرد. این اصطلاح را نخستین بار زلیگ هریس به کار گرفته است. تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی نو از تحلیل گفتمان است و امروزه شاخه مهم آن به شمار می رود. این شیوه از تحلیل، ضرورت به کارگیری رویکردهای جامع تر تحلیل گفتمان را بیان می کند. تولید یا ...

این رساله به اهمیت گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه به عنوان پدیده ای فرهنگی می‌پردازد تا نشان دهد چگونه این تحلیل می تواند به چگونگی انتقال مفاهیم فرهنگی و اید‍ولوژیک در فرایند ترجمه کمک کند. از آنجاییکه در فرایند انتقال زبان از متن مبدأ به متن مقصد، دلایل خاصی برای تحریف در ترجمه وجود دارد، می‌کوشد رابطه گفتمان را با ساختارها و کارکرد های فکری- اجتماعی نشان دهد. در این راستا به معرفی مفاهیم کلیدی در گفتمان، برخی نظریه پردازان گفتمان انتقادی، و برخی تحقیقات صورت گرفته ...

تحلیل گفتمان انتقادی نوعی رویکرد بین رشته‌ای است، این رویکرد جدید با تجزیه و تحلیل متن در پی ارائه خوانشی نسبتاً دقیق از آن است. این پژوهش بر آن است تا با بهره-گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی انعکاس مسائل سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و .... را در شعر سیمین بهبهانی کشف کرده و به چگونگی رابطه‌ی متقابل شعر (به عنوان متن) و جامعه بپردازد، و از این رو به تبیین گفتمان‌های موجود در شعر وی بپردازد. در این پژوهش از میان ویکرد‌های متفاوتی که درباره‌ی تحلیل گفتمان وجود دارد از روش «تحلیل گف ...

در تحلیل انتقادی گفتمان، فرض بر این است که زبان آن آیینه‌ی شفافی نیست که حقایق را به تمامی بازمی‌نمایاند، بلکه تحت تأثیر عوامل متعدد بیرونی و درونی، حقایق را معوج و تحریف‌شده نمایش می‌دهد و این تحریف و چگونگی رخداد آن نشان از اعمال قدرت آشکار و نهانِ نهادهای اجتماعی و تاریخی دارد. بنابراین عمده‌ترین هدف تحلیل انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می‌شود. این پژوهش تلاشی است برای شناخت گف ...

بازنمایی تفکر انتقادی از طریق نوشتار، گفتار، یا شیوه های دیگر انجام می شود. با این وجود، با توجه به این مطلب که در روش های آموزش انتقادی، همواره بر نقش مهم عمل انتقادی در رابطه ی دیالکتیک با تفکر انتقادی تاکید شده است، اگر این بازنمایی به عمل و تغییر منجر نشود، بی فایده خواهد بود. در مطالعه ی حاضر، ترغیب در نگارش به عنوان عملی که از بازنمایی تفکر انتقادی بر می آید و می تواند منجر به تفکر انتقادی در مخاطب گردد و ذهنیت وی را تغییر دهد، پیشنهاد گردید. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ...

موضوع این پژوهش «چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی» است و تلاش می‌کند با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد چگونه هویت اجتماعی زن به عنوان یک امر اجتماعی در کردار گفتمانی اصلاح طلبی برساخته می شود. بنابراین زن به عنوان یک نوع مثالی و نه یک یا چند زن خاص در نظر گرفته شد و در پی پاسخ به این سوال که هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی چگونه برساخته می‌شده است؟ با چارچوب نظری تحلیل گفتمان و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف با توصیف، ت ...